Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia cho số có ba chữ số


Toán:
Kiểm tra bài cũ

Đặt tính rồi tính
a/ 8750 : 35

b/ 11780 : 42


Toán:

Chia cho số có ba chữ số

Hoạt động 1:

Hướng dẫn cách chia

1/ Trường hợp chia hết
1944 :162 = ?
1944

0324
000

162
12

Chia theo thứ tự từ trái sang phải
*194 chia 162 được1, viết 1
1 nhân 2 bằng 2,4 trừ 2 bằng 2, viết 2
1 nhân 6 bằng 6 ,9 trừ 6 bằng 3, viết 3
1 nhân 1 bằng 1,1 trừ 1 bằng 0, viết 0.
* hạ 4, được 324, 324 chia 162 được 2, viết
22 nhân 2 băng 4 , 4 trừ 4 bằng 0 , viết 0
2 nhân 6 băng 12 , 12 trừ 12 bằng 0, vết 0
2 nhân 1 bằng 2, thêm 1 bằng 3, 3 trừ 3
bằng 0, viết 0


Toán:

Chia cho số có ba chữ số

2/ Trường hợp chia có dư
b,/ 8469 : 214 = ?
Giáo viên hướng dẫn như trường hợp 1
Học sinh làm bảng con


Toán:

Chia cho số có ba chữ số

Hoạt động 2:

Thực hành

1/ Đặt tính rồi tính: Học sinh làm bảng con
a/ 2120 : 424
1935 : 354


Toán:

Chia cho số có ba chữ số

2/ Tính giá trị của biểu thức:
b/ 8700 : 25 : 4

= 348 : 4
= 87

Muốn tính giá trị của biểu thức chỉ có phép chia
mà không có dấu ngoặc đơn ta làm như thế nào?


Toán:

Chia cho số có ba chữ số


Ghi chữ Đ vào trước kết quả đúng
7824 : 326 = ?
S

32

Đ

24

S

42
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×