Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia cho số có ba chữ số

Tiết:80
Chia cho só có
3 chữ số


Toán
Chia cho số có ba chữ


Toán
Chia cho số có ba chữ

Kiểm tra kiến thức cũ: Luyện tập
7560 : 251 = ?
7 560 251
60 50 3 0 3 0
0 30
00
1976 : 152 = 30 (dư 30)Toán
Chia cho số có ba chữ

Ví dụ a)

41535: 195 = ?
4 1535 195
20 28 50 3
213
10 58
955
30 07 50
1976 : 152 = 213


Toán
Chia cho số có ba chữ

Ví dụ b)
80120 : 245 = ?
80120 245
0662

327

1720
005
Vậy: 80120 : 245 = 327(dư 5)


Muốn chia cho số có 3 chữ số trường
hợp số bị chia có 5 chữ số ta thực hiện
như sau:
 Đặt tính
 Chọn nhóm chữ số đầu tiên của số bị
chia bằng hoặc lớn hơn số chia để tìm
chữ số đầu tiên của thương
 Chia theo thứ tự từ trái sang phảiToán

Chia cho số có ba chữ

Luyện tập : Bài 1/88
a) 62321: 307
62321 307
00921 203
000

b)81350: 187
82350 187
0655 435
0940
005


Toán
Chia cho số có ba chữ

Bài 2/88:
Tìm x : 89658 : x = 293
x = 89658 : 293
x = 306


Toán
Chia cho số có ba chữ
Bài 3/88: Làm

vở ( 10 đ )

Tóm tắt
305 ngày : 49410 sản phẩm
1 ngày

: …… sản phẩm?
Bài giải

Số sản phẩm trung bình mỗi ngày nhà máy sản xuất
được: (3 đ)
49410 : 305 = 162 (sản phẩm) (5 đ)
Đáp số: 162 sản phẩm. (2 đ)


Toán
Chia cho số có ba chữ

Trò chơi: Ai

nhanh hơn

23554 : 413 = ?
a.57
b. 57(dư 11)
c. 57(dư 13)
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×