Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Hình thoi

HÌNH THOI


Kiểm tra bài cũ
Hình nào là hình bình hành ?

A

B

C

D


Hoạt động 1: Đặc điểm của hình thoi

Hình thoi
Bài 1: Trong các hình dưới đây
Hình nào là hình thoi ?
Hình nào là hình chữ nhật ?

Hình 2

Hình 3

Hình 1
Hình 4

Hình 5


Bài 2: Trong hình thoi ABCD, AC và BD là hai đường
chéo của hình thoi, chúng cắt nhau tại điểm 0.
a) Dùng ê ke kiểm tra xem hai đường chéo có
vuông góc với nhau hay không?
Hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau.
b) Dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để kiểm tra
xem hai đường chéo có cắt nhau tại trung điểm
của mỗi đường hay không?
Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại trung
B
điểm của
mỗi đường.

A

O

D

C


QUAN SÁT VÀ KIỂM TRA
B

A

O

C

D

Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với
nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.


BÀI 3: THỰC HÀNH


Củng cố:
Trò chơi “Thi tìm đúng hình thoi”


Chúc mừng đội chiến thắng


TRÒ CHƠI “TẠO HÌNH”Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×