Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Hình thoi

G D


Toán


Toán

Hình thoi
B

C

A

D

Hình thoi ABCD


Thứ tư ngày 31 tháng 3 năm 2010

Toán

Hình thoi

B
C

A

Hình thoi ABCD có:

D
Hình thoi ABCD

- Cạnh AB song song với cạnh DC.
Cạnh AD song song với cạnh BC.


Toán :

Hình thoi

B
4cm

4cm

A

C
4cm

4cm

D

- Cạnh AB song song với cạnh DC.
Cạnh AD song song với cạnh BC.
- AB = BC = CD = DA.
…………


..
Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song
nhau.
…………..
song và b ốn cạnh bằng


Toán

Hình thoi
1

Trong các hình dưới đây :

Hình 2
Hình chữ nhật

Hình 3

Hình thoi

Hình 1

Hình thoi
Hình 4
Hình 5

- Hình nào là hình thoi ?
- Hình nào là hình chữ nhật ?


Toán

Hình thoi
2 Trong hình thoi ABCD, AC và BD là hai đường chéo của
hình thoi, chúng cắt nhau tại điểm O.
a) Dùng ê ke để kiểm tra xem hai đường chéo có vuông
góc với nhau hay không.
b) Dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để kiểm tra xem
hai đường chéo có cắt nhau tại trung điểm của mỗi
đường hay không.
B

A

O
D

C


Thứ tư ngày 31 tháng 3 năm 2010
Toán

Hình thoi
B

A

O

C

D
Nhận xét: Hình thoi có hai đường chéo vuông
góc với nhau và
……………
điểm của mỗi đường.
cắt nhau tại trung
………………………………….


Toán

Hình thoi
B

A

C

D


Toán

Hình thoi
3

Luyện tập

Gấp và cắt tờ giấy (theo hình vẽ) để tạo thành hình thoi.


Toán

Hình thoi

1

? Ă
? N
? G
? N
? H
? A
? U
?
B

2
3

? R
? U
? N
? G
? Đ
? ?I Ê
? M
?
T
?
? N
? G
?
S ?
O ?
N ?
G ?
S O
̀̀I N
? O
? ?I
? H
? ?
T H
?H ?

4

*

H

I

N H T

H O

I

?N H
?

1

?T ?I

2

?O

3

?I

4

H
?
? H

Hết
Bắt2
3đầu
4
1
đầu
giờ
Hết
Bắt
32
4
1
giờ

Câu 1: Hình thoi có bốn cạnh ...
Câu 2: Hai đường chéo hình thoi cắt nhau tại … của mỗi đường.
Câu 3: Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện … với nhau
Câu 4: Hai đường chéo … vuông góc tại trung điểm của mỗi đường


Toán

Hình thoi
B
C

A
D
Hình thoi ABCD
Hình thoi ABCD có:
-

Cạnh AB song song với cạnh DC.

- Cạnh AD song song với cạnh BC.
- AB = BC = CD = DA.
Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×