Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Hình thoi


Mỗi bạn kể tên
một hình con đã
học?Hình thoi


Toán
1. Hình thoi- Đặc điểm của hình thoi.
Hãy nhận xét độ dài các
cạnh của hình thoi?
B

B

C
A


A

D

Hình vuông ABCD

C

D

Hình thoi ABCD


B
4cm

4cm

A

C
4cm

4cm

D

Hình thoi ABCD có:
- Cạnh AB song song với cạnh DC.
Cạnh AD song song với cạnh BC.
- AB = BC = CD = DA.

- Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song
và bốn cạnh bằng nhau.


Toán
1. Hình thoi- Đặc điểm của hình thoi.

- Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau.Làm việc
nhóm đôi

Hãy quan sát và
đếm các hình thoi có
trong đường diềm.

12
9

3
6


N

S

Kim Nam châm và La
bàn
Toán

1. Hình thoi- Đặc điểm của hình thoi.
- Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau.

2. Luyện tập

Bài 1 Trong các hình dưới đây:
Hình 3

Hình thoi

Hình 2

Hình chữ nhật
Hình 1

Hình thoi
Hình 4

Hình bình hành
- Hình nào là hình thoi?
- Hình nào là hình chữ nhật?

Hình 5

Hình tứ giác


Toán

1. Hình thoi- Đặc điểm của hình thoi.
- Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau

2. Luyện tập

Trong hình thoi ABCD, AC và BD là hai đường chéo của hình
Bài 2
thoi, chúng cắt nhau tại điểm O.
B

A

O

C

D

a. Dùng ê ke để kiểm tra xem hai đường chéo có vuông góc với nhau
hay không.
b. Dùng thước có vạch chia xăng- ti- mét để kiểm tra xem hai đường
chéo có cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường hay không.


Toán
1. Hình thoi- Đặc điểm của hình thoi.
- Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng
nhau.
12
2. Luyện tập
9

Bài 2

3

B
6

2 cm

A

3 cm

2 cm

O

3 cm

C

D

b.
Dùng
vạchtra
chia
xăngtiđểvàkiểm
tra xem
hai
đường
-a.Hình
thoiêthước

đường
chéo
vuông
gócđường
vớimét
nhau
cắt
nhau
tạigóc
trung
của
Dùng
kehai
đểcó
kiểm
xem
hai
chéo
có vuông
vớiđiểm
nhau
chéo
có cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường hay không.
mỗi
hayđường.
không.


Toán

từ
o

t
hẩm
p
n

S
án
d
,
t

gấp, c hoi
hình t


1

? Ă
? N
? G
? N
? H
? A
? U
?
B

2
3

? R
? U
? N
? G
? Đ
? ?I Ê
? M
?
T
?
? N
? G
?
S ?
O ?
N ?
G ?
S O
? O
? ?I
? H
? ?
T H
?H ?Ì N

4

*

H

I

N H T

H O

I

?N H
?

1

?T ?I

2

?O

3

?I

4

H
?
? H

Hết
Bắt2
3đầu
4
1
đầu
giờ
Hết
Bắt
32
4
1
giờ

Câu 1: Hình thoi có bốn cạnh ...
Câu 2: Hai đường chéo hình thoi cắt nhau tại … của mỗi đường.
Câu 3: Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện … với nhau
Câu 4: Hai đường chéo … vuông góc tại trung điểm của mỗi đườngToán
B
A

C
D
Hình thoi ABCD

- Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và
bốn cạnh bằng nhau.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×