Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 1: Giới thiệu tỉ sốGiả sử em cùng gia đình đang xem một trận bóng đá
trên ti vi.
Sau khi trận đấu kết thúc, kết quả trận đấu là Việt
Nam thắng Lào với tỉ số 2 : 1.
Em hiểu tỉ số này như thế nào?


Thứ sáu ngày 29 tháng 10 năm 2010
TOÁN

( Tiết 137 )


Ví dụ
dụ 11

Một đội xe có 5 xe tải và 7 xe
khách. Hỏi số xe tải bằng mấy
phần số xe khách, số xe khách

bằng mấy phần số xe tải ?Ví dụ
dụ 11

Giới
Giới thiệu
thiệu tỉtỉ sô
sô 55 :: 77 và
và 77 :: 55
5 xe

Sô xe tải :
7 xe
Sô xe khách :
Ta nói :
• Tỉ sô của sô xe tải và sô xe khách là 5 : 7 hay
• Tỉ sô này cho biết sô xe tải bằng

.

5
7

.

7
5

5
sô xe khách.
7

• Tỉ sô của sô xe khách và sô xe tải là 7 : 5 hay
• Tỉ sô này cho biết sô xe khách bằng

7
sô xe tải.


5Ví dụ
dụ 22
Sô thứ nhất

Sô thứ hai

Tỉ sô của sô thứ nhất
và sô thứ hai

5

7

5 : 7 hay

3

6

3 : 6 hay

a

b
(b khác 0)

a : b hay

Ta nói rằng: Tỉ số của a và b là a : b hay

5
7
3
6
a
b

a
(b khác 0)
b


Giả sử trong nhà em có trồng 3 cây hoa hồng và 4 cây
hoa cúc. Em hãy tìm tỉ sô của sô cây hoa hồng và sô
cây hoa cúc?

3
Tỉ sô là 3:4 hay
4


Giả sử em có 5 quả táo và 3 quả cam. Em hãy tìm tỉ sô
của sô quả táo và sô quả cam?

5
Tỉ sô là 5:3 hay
3


Thực
Thực hành
hành
Bài
Bài11

a) a = 2
b=3
b) a = 7
b=4

Viết tỉ sô của a và b, biết :
Tỉ sô của a và b là 2 : 3 hay

2
3

Tỉ sô của a và b là 7 : 4 hay

7
4


Thực
Thực hành
hành

Bài
Bài22

Trong hộp bút có 2 cây bút đo và 8 cây bút xanh

a) Viết tỉ sô của sô bút đo và sô bút xanh.
2
Tỉ sô là 2:8 hay
8
b) Viết tỉ sô của sô bút xanh và sô bút đo.
Tỉ sô là 8:2 hay 8
2


Bài
Bài33

Thực
Thực hành
hành

Trong một tổ có 5 bạn trai và có 6 bạn gái.
a. Viết tỉ sô của sô bạn trai và sô bạn của tổ.
b. Viết tỉ sô của sô bạn gái và sô bạn của tổ.
Giải
Sô học sinh của tổ là:

5 + 6 =11 bạn

a. Tỉ sô của sô bạn trai và sô bạn của tổ:

5
5 : 11 hay
11
b. Tỉ sô của sô bạn gái và sô bạn của tổ:
6 : 11 hay

6
11


Thực
Thực hành
hành

Bài
Bài44

Trên bãi co có 20 con bo
và có sô trâu bằng

1
sô bo.
4

Hoi trên bãi co có mấy con trâu ?
? con
Sô trâu :
20 con
Sô bo :

Giải
Sô trâu trên bãi co là :
20 : 4 = 5 (con)
Đáp sô : 5 con trâu


Muốn
Muốn tìm
tìm tỉtỉ số
số của
của hai
hai
số
số aa và
và bb với
với bb khác
khác 00
ta
ta làm
làm như
như thế
thế nào
nào ??
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×