Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 1: Giới thiệu tỉ số


TOÁN

Kiểm tra bài cũ:
• Rút gọn phân số:

12
24
;
18
48

12
12 : 6
2


18
18 : 6
3


24
24 : 24
1


48
48 : 24
2


TOÁN

Kiểm tra bài cũ

Viết phân số chỉ số phần đã tô màu trong hình vẽ trên?
Đã tô

3
hình vẽ.
5


TOÁN


TOÁN

Giả sử em cùng gia đình đang xem một trận bóng đá
trên ti vi.
Sau khi trận đấu kết thúc, kết quả trận đấu là Việt
Nam thắng Lào với tỉ số 2 : 1.
Em hiểu tỉ số này như thế nào?


TOÁN

Ví dụ
dụ 11

( Tiết 137 )Một đội xe có 5 xe tải và 7 xe
khách. Hỏi số xe tải bằng mấy
phần số xe khách, số xe khách
bằng mấy phần số xe tải ?Ví dụ
dụ 11

Giới
Giới thiệu
thiệu tỉtỉ số
số 55 :: 77 và
và 77 :: 55
5 xe

Số xe tải :
7 xe
Số xe khách :
Ta nói :
• Tỉ số của số xe tải và số xe khách là 5 : 7 hay
• Tỉ số này cho biết số xe tải bằng

.

5
7

.

7
5

5
số xe khách.
7

• Tỉ số của số xe khách và số xe tải là 7 : 5 hay
• Tỉ số này cho biết số xe khách bằng

7
số xe tải.
5Ví dụ
dụ 22
Số thứ nhất

5
3
a

TOÁN

Số thứ hai

7
6
b
(b khác 0)

Tỉ số của số thứ nhất
và số thứ hai

5
7

5 : 7 hay
3 : 6 hay
a : b hay

Ta nói rằng: Tỉ số của a và b là a : b hay

a
b

3
6

a
b

(b khác 0)


TOÁN

Giả sử trong nhà em có trồng 3 cây hoa hồng và 4 cây
hoa cúc. Em hãy tìm tỉ số của số cây hoa hồng và số
cây hoa cúc?

3
Tỉ số là 3:4 hay
4


TOÁN

Giả sử em có 5 quả táo và 3 quả cam. Em hãy tìm tỉ số
của số quả táo và số quả cam?

5
Tỉ số là 5:3 hay
3


TOÁN

Thực
Thực hành
hành
Bài
Bài11

a) a = 2
b=3
b) a = 7
b=4

Viết tỉ số của a và b, biết :
Tỉ số của a và b là 2 : 3 hay

2
3

Tỉ số của a và b là 7 : 4 hay

7
4


TOÁN

Thực
Thực hành
hành
Bài
Bài11

Viết tỉ số của a và b, biết :

6
2

c) a = 6
b=2

Tỉ số của a và b là 6 : 2 hay

d) a = 4
b = 10

4
Tỉ số của a và b là 4 : 10 hay
10


TOÁN

Thực
Thực hành
hành

Bài
Bài22

Trong hộp bút có 2 cây bút đỏ và 8 cây bút xanh

a) Viết tỉ số của số bút đỏ và số bút xanh.
2
Tỉ số là 2:8 hay
8
b) Viết tỉ số của số bút xanh và số bút đỏ.
Tỉ số là 8:2 hay 8
2


TOÁN
Bài
Bài33

Trong một tổ có 5 bạn trai và có 6 bạn gái.
a. Viết tỉ số của số bạn trai và số bạn của tổ.
b. Viết tỉ số của số bạn gái và số bạn của tổ.
Giải
Số học sinh của tổ là: 5 + 6 =11 bạn
a. Tỉ số của số bạn trai và số bạn của tổ:

5
5 : 11 hay
11

b. Tỉ số của số bạn gái và số bạn của tổ:

6
6 : 11 hay
11


TOÁN

Thực
Thực hành
hành

Bài
Bài44

Trên bãi cỏ có 20 con bò

1
và có số trâu bằng số bò.
4

Hỏi trên bãi cỏ có mấy con trâu ?
Tóm tắt

? con

Số trâu :
20 con
Số bò :

Giải
Số trâu trên bãi cỏ là :
20 : 4 = 5 (con)
Đáp số : 5 con trâu


TOÁN

Muốn
Muốn tìm
tìm tỉtỉ số
số của
của hai
hai
số
số aa và
và bb với
với bb khác
khác 00
ta
ta làm
làm như
như thế
thế nào
nào ??
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×