Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 1: Tìm 2 số khi biết tổng và tỉ của 2 số đó


TOÁN

Kiểm tra bài cũ:
Em hãy viết tỉ số của a và b, biết :
a) a=5 ; b=7
a)

5
7

b) a=9 ; b=5
b)

9
5

c) a=11 ; b=15
c)

11

15


TOÁN

TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ
SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
Bài toán 1: Tổng của hai số là 96. Tỉ số của hai số đó là 3 .
5
Tìm hai số đó.
Bài giải:
Ta có sơ đồ:
Tổng số phần bằng nhau là:
?
5 + 3 = 8 ( phần )
Số bé:
Số bé là: 96 : 8 x 3 = 36
96
Số lớn:
Số lớn là: 96 – 36 = 60
?

Đáp số : Số bé : 36
Số lớn: 60


Thứ tư, ngày 10 tháng 3 năm 2010
TOÁN

TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ

Bài toán 2:
2
Minh và khôi có 25 quyển vở. Số vở của Minh bằng
3
số vở của Khôi. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở ?
Bài giải:
Tổng số phần bằng nhau là:
Ta có sơ đồ:
2 + 3 = 5 ( phần )


?
Số quyển vở của Minh :
Minh:
25 : 5 x 2 = 10 (quyển)
25 quyển
Số quyển vở của Khôi :
Khôi:
25 – 10 = 15 (quyển)
?

Đáp số : Minh : 10 quyển vở
Khôi : 15 quyển vở


Luyện
tập
LUYỆN TẬP


TOÁN

TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ
SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
Bài 1 Tổng của hai số là 333. Tỉ số của hai số đó là 2
7
Tìm hai số đó.


TOÁN

TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
?
Ta có sơ đồ:

Số bé:
Số lớn:

333
?

Bài giải:

Tổng số phần bằng nhau là:
2 + 7 = 9 ( phần )
Số bé là: 333 : 9 x 2 = 74
Số lớn là: 333 – 74 = 259
Đáp số : Số bé : 74
Số lớn: 259


TOÁN

TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ
SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
Củng cố:
Bài giải
Tổng số phần bằng nhau là:
Tổng của hai số là
2 +3 = 5 (phần)
15. Tỉ số của hai số
Số bé là:
15 : 5 x 2 = 6
đó là 2 . Tìm
Số lớn là:
3
hai số đó
15 – 6 = 9
Đáp số: số bé: 6
số lớn: 9
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×