Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Tính chất kết hợp của phép cộng


Bài cũ :

Toán

Cho biết a = 125, b = 5, c = 18.
Tính giá trị của các biểu thức sau:
1

a + b - c = 125 + 5 - 18 = 112

2

a x b + c = 125 x 5 + 18 = 643

3

a x (b + c) = 125 x (5 + 18) = 2875

4


a : b + c = 125 : 5 + 18 = 43


Toán
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG
a
5

b

c

4

6

35

15

20

28

49

51

(a+b)+c
(5 + 4) + 6 = 9 + 6 =

a+(b+c)
15

5 + ( 4 + 6) = 5 + 10 =

15

(35+15 )+ 20 = 50 + 20 = 70


35+( 15+ 20 = 35 + 35 = 70

(28+49) + 51 = 77+ 51 = 128

28+ (49+51) = 28 + 100 = 128

Ta thấy giá trị của ( a + b ) + c và của a + ( b + c ) luôn luôn bằng
nhau, ta viết:
(a+b)+c= a+(b+c)
Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất
với tổng của số thứ hai và số thứ ba
Chú ý : Ta có thể tính giá trị của biểu thức dạng a + b + c như
sau:
a+b+c=(a+b)+c=a+(b+c)


Toán
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG
a

b

c

(a+b)+c

5

4

6 (5 + 4) +6 = 9 + 6 =

a+(b+c)
15

5 + (4 + 6) = 5 + 10 = 15

35 15

20 (35+15)+20 = 50+20 =70 35+(15+20) = 35+35 = 70

28 49

51 (28+49)+51=77+51= 128 28+(49+51) =28+100 =128

Ta
thấy
trịvới
củahai
( acách
+của
b )làm
+ ctrên,
vàcộng
của
anào
+tác
( bphát
+ chiện
)gì?
luôn
luôncách
bằng nhau,
Vậy
tínhgiá
chất
kết
hợp
phép
dụng
Mỗi
bài
toán
emcó
được
ta viết:
làm
nào thuận tiện
nhất?
(a+
b ) +Vìc sao?
=
a+(b+c)
Áp dụng
chất
để :hai
- Tính
bài số
toánthứ
vớiba,
nhiều
Khi
cộngtính
một
tổng
số với
ta cách.
có thể cộng số
thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba

- Tính bằng cách thuận tiện nhất.
Chú ý : Ta có thể tính giá trị của biểu thức dạng a + b + c như
sau:
a + b + c =( a + b ) + c = a + ( b + c )


Luyện tập :

Toán
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG

Bài 1 : Tính bằng cách thuận tiện nhất ( theo
Mẫu : 25 + 19 +5 =(25 mẫu ))+ 5
a, 72 + 9 + 8
+ 19
= 30 + 19
= 49
b, 37 + 18 + 3 = (37 + 3 ) + 18
c, 48 + 26 + 4 = 48 + ( 26 + 4 )
= 40 + 18
= 48 + 30
= 58
= 78
d, 85 + 99 + 1
e, 67 + 98 + 33 = ( 67 + 33) + 98
= 100 + 98
Bài 2 : Tính bằng cách thuận tiện
= 198
nhất
a, 145 + 86 + 14 + 55 = ( 145 +5 ) + ( 86 + 14 )
= 150 + 100
= 250
b, 1+ 2 + 3 + 4 + 5+ 6 +7 + 8 +9 = ( 1+ 9 )+ ( 2 + 8 ) + (3 + 7 ) + ( 4 + 6 ) + 5
= 10 +
10 +
10 +
10
+ 5 = 45


Toán
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG

Kết luận: Khi cộng một tổng hai số với số thứ
ba,ta cú thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ
hai và số thứ ba


Kính chúc thầy cô giáo mạnh khoẻ
Chúc các em chăm ngoan, học giỏiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×