Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Tính chất kết hợp của phép cộng

MÔN: TOÁN


Toán

Kiểm tra bài cũ

>
<

?

=

2975 + 4017 …….
= 4017 + 2975

< 4017 + 3000
2975 + 4017 …….
2975 + 4017 …….
> 4017 + 2900


Tính giá trị của biểu thức a+ b+ c nếu
a= 2, b = 3, c = 5
Nếu a = 2, b = 3, c = 5 thì a+ b+ c = 2 + 3
+ 5 = 10.


Toán
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP
CỘNG

a

b

c

(a+b)+c

5

4

6

(5 + 4) + 6 9 + 6
=
=

35 15
28

4
9

a+(b+c)

15

5 + ( 4 + 6 )=5 +10 =15(35 + 15) + 20 =50 + 20 =70 35 + (15+ 20) 35 +35 = 70
=
51 (28+49) + 51 =77 + 51 =12828+ (49+51) =28 +100= 128

20

, ta viết:
luôn luôn bằng nhau
Ta thấy giá trị của ( a + b ) + c và của a + ( b +
c)

(a+b)+c
=

a+(b+c)

Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số
thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba.
Ch
ú ýta: có
Ta thể
có thể
trị của
biểu
thức
dạng
c như
Vậy
tínhtính
giá giá
trị của
biểu
thức
dạng
a +ab++bc+như
thếsau:
nào?

a + b + c =( a + b ) + c = a + ( b + c )


Thứ sáu, ngày 3tháng 10 năm 2014
Toán
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP
CỘNG

a

b

c

(a+b)+c

a+(b+c)

5

4

6

15
(5+4)+6=9+6=

5+(4+6)=5+10=
15

35 15
28

4
9

20

(35+15)+20=50+20=
70

51 (28+49)+51=77+51=
128

70

35+(15+20)=35+35
28+(49+51)=28+100=
=
128

Ta thấy giá trị của ( a + b ) + c và của a + ( b + c ) luôn luôn bằng nhau,
ta viết:
Mỗi
bài
cách
trên,
emcónào
Vậy
tínhtoán
chấtvới
kếthai
hợp
củalàm
phép
cộng
tácphát
dụnghiện được cách làm
nào
( a Vì
+ sao?
b)+c a+(b+c)
gì? thuận tiện nhất?

=để : - Tính bài toán với nhiều cách.
Áp dụng tính chất

Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số
Tínhsố
bằng
nhất.
thứ nhất với tổng -của
thứcách
hai thuận
và sốtiện
thứ
ba
Chú ý : Ta có thể tính giá trị của biểu thức dạng a + b + c như sau:
a + b + c =( a + b ) + c = a + ( b + c )


S/45

Toán
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP
CỘNG

Luyện tập

a + b + c = (a + b) + c = a + ( b +
c)

1. Tính bằng cách thuận tiện nhất.
a
.

4367 + 199 + 501

b.

921 + 898 + 2079

= 4367 + 199 + 501

= (921 + 2079 )+ 898

= 4367 + 700

=

=

=

5067
4400 + 2148 + 252

3000

+ 898

3898
467 + 999 + 9533

= 4400 + (2148 + 252 )

= 999 +( 9533 + 467)

= 4400 + 2400

= 999 + 10000

= 6800

= 10999


Toán
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP
CỘNG

Luyện
2. Một
quỹ tiết kiệm ngày đầu nhận được 75 500 000 đồng, ngày thứ hai nhận được 86
tập
950 000 đồng, ngày thứ ba nhận được 14 500 000 đồng. Hỏi cả ba ngày quỹ tiết kiệm
đó nhận được bao nhiêu tiền?
Tóm tắt
Ngày đầu:

75 500 000 đồng

Ngày thứ hai: 86 950 000 đồng
Ngày thứ ba: 14 500 000 đồng

Cách 1

Giải

? đồng
Cách 2

Hai ngày đầu quỹ tiết kiệm nhận được số
tiền là

Ngày thứ nhất và ngày thứ ba quỹ tiết
kiệm nhận được số tiền là

75 500 000+86 950 000= 162 450 000
(đồng )

75 500 000+14 500 000= 90 000 000
(đồng)

Cả ba ngày quỹ tiết kiệm nhận được số tiền
là:

Cả ba ngày quỹ tiết kiệm nhận được số
tiền là:

Cách 90
3 000 000+86 950 000= 176 950 000
162 450 000+14 500 000= 176 950 000
(đồng Hai
)
(đồng
ngày sau quỹ tiết kiệm nhận được số
tiền) là
Đs: 176
950
Đs: 176 86
950950
000000
đồng
+14 500 000 = 101 450 000
(đồng
) 000 đồng
Cả ba ngày quỹ tiết kiệm nhận được số tiền là:
101 450 000+ 75 500 000= 176 950 000 (đồng )
Đs: 176 950 000 đồng


Toán
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP
CỘNG


Toán
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP
CỘNG

Câu 1: Phát biểu nào dưới đây là tính chất kết
hợp của phép cộng?
a Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không

thay đổi.
b
b Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số
thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba.
c Cả a và b đều đúng.


Toán
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP
CỘNG

Câu 2: Cho ( a + 12) + 2 = a + ( 12 +…..). Số
điền phù hợp và dấu ….. Là:

aa

2

b 3
c 4.


Toán
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP
CỘNG

-Học thuộc tính chất kết hợp của phép cộng.
-Làm bài 1: ý a dòng 1, ý b dòng 2.
-Làm bài trong vở bài tập.


Toán
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP
CỘNG


Hẹn gặp lạiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×