Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Tính chất kết hợp của phép cộng

TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG


TOÁN
Tính giá trị của biểu thức a + b + c
khi a = 12; b = 15 và c = 8.
Khi a = 12; b = 15 và c = 8 thì a + b + c = 12 + 15 + 8
= 27 + 8
= 35


TOÁN
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG
So sánh giá trị của hai biểu thức (a + b) + c và a + (b + c) trong bảng sau:

a

b

c


5

4

6

35

15

20

(35 + 15) + 20 = 50 +20
=
70

35 + (15 + 20) = 35 +35
=
70

28

49

51

(28 + 49) + 51 = 77 + 51
=
128

28 + (49 + 51) = 28 + 100
= 128

(a + b) + c

a + (b + c)
5 + (4 + 6) = 5 +10 = 15

(5 + 4) + 6 = 9 + 6 = 15


Ta thấy giá trị của (a + b) + c và a + (b + c) luôn luôn bằng nhau,
ta viết: (a + b) + c = a + (b + c)

Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể
cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba.


TOÁN
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG

Chú ý:

Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể
cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ
ba.
Ta có thể tính giá trị của biểu thức dạng a + b + c như sau:
a + b + c = (a + b) + c = a + (b + c) = (a + c) + b

Bài 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất
a) 4 367 +199 + 501 = 4367 + (199 + 501)
= 4367 +
=

700

4400 + 2148 + 252 = 4400 + (2148 + 252)
=

6800

=

3000

=

5067

= 4400 +

b) 921 + 898 + 2079 = (921 + 2079) + 898

2400

+ 898
3898

467 + 999 + 9 533 = (467 + 9533) + 999
=
=

10000

+ 999
10999


TOÁN
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG
Bài 2: Một quỹ tiết kiệm ngày đầu nhận được 75 500 000 đồng, ngày thứ
hai nhận được 86 950 000 đồng, ngày thứ ba nhận được 14 500 000
đồng. Hỏi cả ba ngày quỹ tiết kiệm đó nhận được bao nhiêu tiền ?
Tóm tắt
Ngày đầu nhận:
75 500 000 đồng
Ngày thứ hai nhận: 86 950 000 đồng

… đồng ?

Ngày thứ ba nhận : 14 500 000 đồng
Bài giải
Số tiền cả ba ngày quỹ tiết kiệm đó nhận được là:
75 500 000 + 86 950 000 + 14 500 000 = 176 950 000 (đồng)
Đáp số: 176 950 000 đồng


TOÁN

TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG

Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ
nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba.
(a + b) + c = a + (b + c)


Ô CHỮ TOÁN HỌC

1
2
4

T

3

M O
O
B A

Y

E

A M G I
T T

A C

Y

N

1) Đây là hình có 3 cạnh và 3 góc
2) 1000 triệu còn gọi là gì?
3) Trung bình cộng của 1 và 5
4) Đơn vị đo khối lượng đứng sau tạ


Kính chúc các thầy giáo, cô giáo mạnh khoẻ !
Chúc các em học sinh
chăm ngoan học giỏi !Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×