Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Tính chất kết hợp của phép cộng

SỞ GD & ĐT ĐỒNG NAI
PHÒNG GD & ĐT VĨNH CỬU
TRƯỜNG TH VĨNH TÂN
MÔN TOÁN LỚP 4
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG


CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
VỀ DỰ GiỜ
THĂM LỚP 4A


Toán
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP
CỘNG

a

b

c


(a+b)+c

a+(b+c)

5

7

3

15
(5+7)+3=12+3=

5+(7+3)=5+10=
15

30

(35+15)+30=50+30=
80

35 15
18

5
9

41 (18+59)+41=77+41=
118

80

35+(15+30)=35+45
18+(59+41)=18+100=
=
118

Khi Tataththay
thì


của
thứ
ấy giá trị chữ
của ( a bằng
+ b ) + c số
và của
a + giá
( b + ctrị
) luôn
luôn biểu
bằng nhau,
ta viết:
(a + b)( a++cbluôn
nào
) + cnhư
a +thế
(b+
c ) so với
T2
T3
T1
T2
giá trị=T1của
biểu
thức
a +T3(b + c)?
Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số
thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba

Chú ý : Ta có thể tính giá trị của biểu thức dạng a + b + c như
Với biểu thức dạng a + b + c ta có thể tính như thế nào?
sau:
= (a +c ) + b
a + b + c =(a + b) + c = a + (b + c)


Toán
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP
CỘNG

a

b

c

(a+b)+c

a+(b+c)

5

3

7

15
(5+3)+7=8+7=

5+(3+7)=5+10=
15

30

(35+15)+30=50+30=
80

35 15
18

5
9

41 (18+59)+41=77+41=
118

80

35+(15+30)=35+45
18+(59+41)=18+100=
=
118

Ta thấy giá trị của (a + b) + c và của a + (b + c) luôn luôn bằng nh

Mỗi
toán
cách
trên,
emcónào
ta bài
viết:`
Vậy
tính
chấtvới
kếthai
hợp
củalàm
phép
cộng
tácphát
dụnghiện được cách
a +Vìbsao?
)+c a+(b+c)
làm
gì? nào nhanh (hơn?

=chất để : - Tính bài toán với nhiều cách.
Áp
dụng
tính
Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số
thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba

- Tìm ra kết quả nhanh nhất,
Chú
ý : Ta có thể tính giá trị của biểu thức xác
dạngnhất.
a + b + c như
chính

sau:

a + b + c =(a + b) + c = a + (b + c)= (a +c ) +
bLuyện tập
a
.

Toán
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP
CỘNG

1. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

4367 + 199 + 501
= 4367 + ( 199 + 501
)= 4367 +
700
=
5067

4400 + 2148 + 252
= 4400 + ( 2148 +
252
)
= 4400
+
2400
=
6800

b.

921 + 898 + 2079
= ( 921 + 2079 ) +
898
=
3000 +
898
=
3898
467 + 999 + 9533
= ( 467 +99
)+
9533
9
=
=
1466
10000
++ 9533
999
=
10999


Toán
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP
2. Một quỹ tiết kiệm ngày đầu nhậnCỘNG
được 75 500 000 đồng, ngày thứ hai nhận
được
86 950 000 đồng, ngày thứ ba nhận được 14 500 000 đồng. Hỏi cả ba ngày quỹ
Tómbao
tắt nhiêu tiền?
tiết kiệm đó nhận được
Ngày đầu:
75 500 000 đồng

? đồng

Ngày thứ hai: 86 950 000 đồng

Giải

1 500 000 đồng
Ngày thứCách
ba: 14

Cách 2

Hai ngày đâù quỹ tiết kiệm nhận được số
tiền là

Ngày thứ nhất và ngày thứ ba quỹ tiết
kiệm nhận được số tiền là

75 500 000+86 950 000= 162 450 000
(đồng )

75 500 000+14 500 000= 90 000 000
(đồng)

Cả ba ngày quỹ tiết kiệm nhận được số tiền
là:

Cả ba ngày quỹ tiết kiệm nhận được số
tiền là:

Cách 90
3 000 000+86 950 000= 176 950 000
162 450 000+14 500 000= 176 950 000
ngày sau quỹ tiết kiệm nhận được số
tiền) là
(đồng
(đồng Hai
)
Đáp
000 đồng
86 950 000 +14 500 000 = 101 450
000số:
(đ176
ồng 950
)
Đáp số: 176 950 000 đồng
Cả ba ngày quỹ tiết kiệm nhận được số tiền là:
101 450 000+ 75 500 000= 176 950 000 (đồng )
Đáp số: 176 950 000 đồng


Toán
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP
CỘNG

3. Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ
chấm:
0
a) a + 0 = …….
+aa
=.....
b)

a
5 + a = …….
+5

2 ……) = a30
c) ( a + 28 ) + 2 = a + (28 +
+
……


Toán
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP
CỘNG

GHI NHỚ SGK/45

Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba,
ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của
số thứ hai và số thứ ba


Hoàn thành các bài tập
hướng dẫn luyện tập thêm.
Chuẩn bị bài Luyện tập.


Kớnh chuực quyự thaày coõ maùnh khoỷe
Chuực caực em chaờm ngoan, hoùc gioỷiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×