Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Tính chất kết hợp của phép cộng


TOÁN
* Kiểm tra bài cũ:
Bài 1. Tính giá trị của a+ b+ c nếu:
a= 4, b = 3 , c= 5
Bài 2 . Tính giá trị của a x b x c nếu :
a= 8 , b = 6 , c = 3


TOÁN
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG
a

b

c

5

4


6

(a+b) + c

a +( b+c)

35 15 20
28 49 51

Ta thấy giá trị của ( a + b) +c và của a + ( b +c)
luôn luôn bằng nhau, ta viết:
( a+b) +c = a + ( b +c )


TOÁN
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG
Tính chất:
Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba , ta có thể cộng số
thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba .
Ta có :

a + b+ c= ( a+b)+c= a+ (b+c)


TOÁN
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG
Luyện tập:
Bài 1 . Tính bằng cách thuận tiện nhất
a/4367+199+501

= 4367+ ( 199 + 501 ) = 4367 + 700 =
5067
4400+2148+252

= 4400 + ( 2148 + 252 ) = 4400 +
2400 = 6800


TOÁN
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG
Bài 2: Một quỹ tiết kiệm ngày đầu nhận được 75500000
đồng , ngày thứ hai nhận được 86950000 đồng , ngày
thứ ba nhận được 14500000 đồng . Hỏi cả ba ngày quỹ
tiết kiệm đó nhận được bao nhiêu tiền ?
Bài giải:
Hai ngày đầu quỹ tiết kiệm nhận được số tiền là:
75500000 + 86950000 = 162450000 (đồng )
Cả ba ngày quỹ tiết kiệm nhận được số tiền là:
162450000 + 14500000 = 176950000 (đồng )
Đáp số : 176950000 đồng
Bài 3: Khá,Giỏi


TOÁN
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG
Tính chất:
Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba , ta có
thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số
thứ ba .
Ta có : a + b+ c= ( a+b)+c= a+ (b+c)
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×