Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Tính chất kết hợp của phép cộngCho biết a = 72, b = 6, c = 8.
Tính giá trị của các biểu thức sau:
1

a + b - c = 72 + 6 - 8 = 70
a x b + c = 72 x 6 + 8 = 440

3

a : b + c = 72 : 6 + 8 = 20

2


Toán
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP
CỘNG

a


b

c

(a+b)+c

a+(b+c)

5

4

6

15
(5+4)+6=9+6=

5+(4+6)=5+10=
15

35 15
28

4
9

20

(35+15)+20=50+20=
70

51 (28+49)+51=77+51=
128

70

35+(15+20)=35+35
28+(49+51)=28+100=
=


128

Ta thấy giá trị của ( a + b ) + c và của a + ( b + c ) luôn luôn bằng nhau,
ta viết:

(a+b)+c
=

a+(b+c)

Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số
thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba
Chú ý : Ta có thể tính giá trị của biểu thức dạng a + b + c như sau:
a + b + c =( a + b ) + c = a + ( b + c )


Toán
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP
CỘNG

a

b

c

(a+b)+c

a+(b+c)

5

4

6

15
(5+4)+6=9+6=

5+(4+6)=5+10=
15

35 15
28

4
9

20

(35+15)+20=50+20=
70

51 (28+49)+51=77+51=
128

70

35+(15+20)=35+35
28+(49+51)=28+100=
=
128

Ta thấy giá trị của ( a + b ) + c và của a + ( b + c ) luôn luôn bằng nhau,
ta viết:

(a+b)+c
=

a+(b+c)

Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số
thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba
Chú ý : Ta có thể tính giá trị của biểu thức dạng a + b + c như sau:
a + b + c =( a + b ) + c = a + ( b + c )


Tính bằng cách thuận tiện
nhất.
a. 4367 + 199 + 501
= 4367 + ( 199 + 501
)= 4367 +
700
=
5067
4400 + 2148 + 252
= 4400 + ( 2148 +
252
)
= 4400
+
2400
=
6800

b. 921 + 898 + 2079
= ( 921 + 2079 ) +
898
=
3000 +
898
=
3898
467 + 999 + 9533
= ( 467 + 999 ) 9533
+
1466 ++
=
10000
9533
999
=
10999


Giải
Cách 1
Hai ngày đầu quỹ tiết kiệm nhận được số tiền là:
75 500 000+86 950 000= 162 450 000 (đồng )
Cả ba ngày quỹ tiết kiệm nhận được số tiền là:
162 450 000+14 500 000= 176 950 000 (đồng )
Đáp số :

176 950 000 đồng

Cách 2
Ngày thứ nhất và ngày thứ ba quỹ tiết kiệm
nhận được số tiền là:
75 500 000+14 500 000= 90 000 000 (đồng)
Cả ba ngày quỹ tiết kiệm nhận được số tiền
là:
90 000 000+86 950 000= 176 950 000
(đồng )
Đáp số :

176 950 000 đồng


Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:
a)

a ....
a + 0 =0…. + a =

b)

5 + a =a…. + 5

c)
….

( a + 28 ) + 2 = a + (28 2
+ ….) = a30
+


Kính chúc thầy cô giáo mạnh khoẻ
Chúc các em chăm ngoan, học giỏi


Cho biết a = 125, b = 5, c = 18.
Tính giá trị của các biểu thức sau:
1

a + b - c = 125 + 5 - 18 = 112
a x b + c = 125 x 5 + 18 = 643

3

2

a x (b + c) = 125 x (5 + 18) = 2875
a : b + c = 125 : 5 + 18 = 43

4Tính bằng cách thuận tiện
nhất.
a
.

4367 + 199 + 501

b.

921 + 898 + 2079

= 4367 + ( 199 + 501 )

= ( 921 + 2079 ) + 898

= 4367 +

=

=

700

5067

=

4400 + 2148 + 252

3000

+

898

3898
467 + 999 + 9533

= 4400 + ( 2148 + 252 )

= ( 467 +999

= 4400 +

=
=

1466 ++ 9533
10000
999

=

10999

=

6800

2400

459 + 561 + 541+ 439
= (459 + 541) + (561+ 439)
=
1000
+
1000
=
2000

) +9533


Kính chúc thầy cô giáo mạnh khoẻ
Chúc các em chăm ngoan, học giỏiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×