Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Tính chất kết hợp của phép cộng

MÔN TOÁN LỚP 4
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG

Đơn vị :
Trường tiểu học Xuân Đài - Xuân Trường - Nam Định


KIỂM TRA BÀI CŨ

= 4017 + 2975
2975 + 4017 …….

>
<
=

?

< 4017 + 3000
2975 + 4017 …….
> 4017 + 2900

2975 + 4017 …….


TOÁN
Tính chất kết hợp của phép cộng
a

b

c

5

4

6

( a + b) + c
( 5 +4 ) + 6 = 9 + 6 = 15

35 15 20 ( 35 + 15 ) + 20 = 50 + 20

a+(b+c)
5 + (4 + 6) = 5 + 10 = 15
35 + (15 + 20) = 35 + 35

= 70
28 49 51 ( 28 + 49 ) + 51 = 77 + 51

= 70
28 + (49 + 51) = 28 + 100

= 128

= 128

Ta thấy giá trị của ( a + b ) + c và của a + ( b + c ) luôn luôn bằng nhau, ta
viết:
(a+b)+c=a+(b+c)


Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất vơí
tổng của số thứ hai và số thứ ba.
= a+(b+c)
a + b + c = ( a + b ) + c …..


TOÁN
Tính chất kết hợp của phép cộng
Bài 1: (Trang 45)

Tính bằng cách thuận tiện nhất

4367 + 199 + 501

(199++501
501)
= 4367 + 199
= 4367 + 700
= 5067

Bài 2: (Trang 45)
Một quỹ tiết kiệm ngày đầu nhận được 75 500 000 đồng,
ngày thứ hai nhận được 86 950 000 đồng, ngày thứ ba nhận được
14 500 000 đồng. Hỏi cả ba ngày quỹ tiết kiệm đó nhận được
bao nhiêu tiền?
Cách 1 : tính tổng của 3 ngày
Cách 2 : Tính ngày đầu và ngày thứ hai, rồi cộng với ngày thứ ba.
Cách 3 : Tính ngày đầu và ngày thứ ba, rồi cộng với ngày thứ hai.
Cách 4 : Tính ngày thứ hai và ngày thứ ba, rồi cộng với ngày thứ nhất.


TOÁN
Tính chất kết hợp của phép cộng
Bài 2: (Trang 45)

Viết số hoặc chữ thớch hợp vào chỗ chấm

a)

0 + a = ….a
a + 0 = ……

b)

a +5
5 + a = …..

c)

2 ) = a + ……
30
( a + 28 ) + 2 = a + ( 28 + ……


Tiết học đến đây là kết thúc
Kính chúc sức khoẻ các thầy cô và
các em !
The endTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×