Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

Môn toán


Toán

Kiểm tra bài cũ
Tính chất kết hợp của phép nhân


Toán
NHÂN VỚI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CHỮ SỐ 0
a/ 1324 x 2 0 = ?
1324 x 20 =
= 1324 x ( 22 xx10
10) Nhân 1324 với 2, được 2648, viết 2648.
Viết thêm một chữ
chữsố
số00vào bên phải
= (1324 xThảo
2) x 10
luận nhóm

bàn:26480
được
số 2648,
= 2648 x 10
Em hãy trình bày cách tìm kết quả của
2648
=
26480
26480
phép tính trên: 1324 x 20 =?
Đặt tính:
1324
x
20
20
2 64 8 0
1324 x 20 = 26480


Toán:
NHÂN VỚI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CHỮ SỐ 0
b/ 2300 x 70=
0 ?
Chuyển thành nhân một số với 100

230 x 70 = (23 x10) x (7 x 10)
= ( 23 x 7) x (10 x10)
= 161 x
100
=
16100
Đặt tính

230
x230
70
70
16100
230 x 70 = 16100


230 = 23 x10
Nhân 23 với 7, được161, viết
70
=
7
x
10
161. Viết thêm 2 chữ
chữsố
số00
vào bên phải 161, được
16100.


Thứ năm

ngày 5 tháng 11 năm 2009
Toán:

NHÂN VỚI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CHỮ SỐ 0
1/

Ñaët tính roài tính:

a) 1342 x 40 ;

b) 13546 x 30 ;
1342
5642
13546
x
x 40
x 200 30
53680
406380
1128400

c) 5642 x 200


Toán:
NHÂN VỚI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CHỮ SỐ 0
2/ Tính:
a) 1326 x 300 ;
x

1326

300
397800

b) 3450 x 20 ;
3450
x
20
69000

c) 1450 x 800
x

1450

800
1160000


Bài 3 :
Một bao gạo cân nặng 50kg, một bao ngô cân nặng
60 kg. Một xe ôtô chở 30 bao gạo và 40 bao ngô. Hỏi
xe ôtô chở tất cả bao nhiêu ki- lô- gam gạo và ngô ?
Giải:

Giải:

Xe đã chở được số kg ngô và gạo:
1bao gạo: 50kg
(60 x 40) + (30 x 50) = 39 00 (kg)
1bao ngô: 60kg
Đáp số:
Xe 3900kg
chở :30bao
gạo và 40 bao ngô
Xe
chở : ? kg gạo và ngô

Số kg gạo xe đã chở:
30 x 50 = 1500 (kg)
Số kg ngô xe đã chở:
60 x 40 = 2400 (kg)
Số kg gạo và ngô xe đã chở:
1500 + 2400 = 3900 (kg)

Tóm tắt:

Đáp số: 3900kg


a)

x

412
3

S

b) 4120
x
300

1236
d) 412
x
300

12360
g) 41200
x
3

1236

123600

Đ

c) 4120
x
300
1236000


Toán:
NHÂN VỚI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CHỮ SỐ 0
Ví dụ:
a) 1324
x 20

b) 230
x
70

26480

16100

Muốn nhân 1324 với 20
ta nhân 2 với 1324, được
161. 2648, viết 2648. Viết thêm
phải một chữ số 0 vào bên phải,
2648, được 26480.

Muốn nhân 230 với 70 ta
nhân 23 với 7, được 161, viết
Viết thêm 2 chữ số 0 vào bên
161, được 16100.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×