Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
TOÁN
NHÂN VỚI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CHỮ SỐ 0


TOÁN
NHÂN VỚI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CHỮ SỐ 0

?


TOÁN
NHÂN VỚI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CHỮ SỐ 0

26480


TOÁN
NHÂN VỚI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CHỮ SỐ 0


Vậy khi thực hiện 1324 x 20 chúng ta
chỉ việc thực hiện 1324 x 2 rồi viết
thêm một chữ số 0 vào bên phải tích
1324 x 2.


TOÁN
NHÂN VỚI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CHỮ SỐ 0

* Đặt tính rồi thực hiện

1324 x 20 = ?


TOÁN
NHÂN VỚI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CHỮ SỐ 0

* Đặt tính rồi thực hiện

1324 x 20 = ?

1324
x
20


TOÁN
NHÂN VỚI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CHỮ SỐ 0

* Đặt tính rồi thực hiện

1324 x 20 = ?

1324
x
20
26480TOÁN
NHÂN VỚI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CHỮ SỐ 0

16100


TOÁN
NHÂN VỚI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CHỮ SỐ 0


TOÁN
NHÂN VỚI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CHỮ SỐ 0
* Đặt tính rồi thực hiện

230 x 70 = ?

230
x

70


TOÁN
NHÂN VỚI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CHỮ SỐ 0
* Đặt tính rồi thực hiện

230 x 70 = ?

230
x

70

16100


TOÁN
NHÂN VỚI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CHỮ SỐ 0

a, 1342 x 40

b, 13546 x 30

c, 5642 x 200


TOÁN
NHÂN VỚI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CHỮ SỐ 0

1342
x

20

13546
x

30

5642
x

200


TOÁN
NHÂN VỚI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CHỮ SỐ 0

1342
x

20

26840

13546
x

30

406380

5642
x

200

1128400


TOÁN
NHÂN VỚI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CHỮ SỐ 0

a, 1326 x 300 =

b, 3450 x 20 =

c, 1450 x 800 =


TOÁN
NHÂN VỚI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CHỮ SỐ 0

a, 1326 x 300 = 397800

b, 3450 x 20 = 69000

c, 1450 x 800 = 1160000TOÁN
NHÂN VỚI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CHỮ SỐ 0

4- Củng cố
- Phép tính:

3142 x 50 =?

A . 1571
B . 15710
C . 157100


TOÁN
NHÂN VỚI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CHỮ SỐ 0

4- Củng cố: Khoanh vào kết quả đúng

- Phép tính:

A.
B.

3142 x 50 =?
1571
15710

C . 157100


TOÁN
NHÂN VỚI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CHỮ SỐ 0

- Phép tính:

b, 4700 x 50 = ?

A . 235000
B . 23500
C . 2350


TOÁN
NHÂN VỚI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CHỮ SỐ 0

- Phép tính:

b, 4700 x 50 = ?

A . 235000
B . 23500
C . 2350


TOÁN
NHÂN VỚI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CHỮ SỐ 0

5- Nhận xét – dặn dò:
Chuẩn bị bài tiếp theo


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×