Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có tận cùng là chữ số 0


Tiết:

TOÁN

Tính bằng cách
thuận tiện nhất
a) 2 x 26 x 5


a) 2 x 26 x 5
= 26 x (2 x 5)
= 26 x 10
= 2601. Phép nhân với số có tận

cùng là chữ số 0 :
a) 1324 x 20 = ?


-+VìCó
20thể
= 2nhân
x 101324
nênvới
ta có
20
nhưnhân
thế nào
? với (2 x 10)
thể
1324
+ Ta thực hiện như sau :


a) 1324 x 20 = ?
1324 x 20 = 1324 x (2 x10)
= (1324 x 2) x 10
=
2648 x 10
=
26480
Nhân 1324 với 2, được 2648.
viết thêm chữ số 0 vào bên phải
2648, được 26 480


Ta đặt tính rồi tính như sau:

1324
x
200
2648
Vậy: 1324 x 20 = 26 480


b) 230 x 70 = ?
-Vì
+ Có


230thể
= 23nhân
x 10 và
23070với
= 770
x 10
nên
có thể
nhưtathế
nàonhân
? 230 với 70
thành (23 x 10) x (7 x 10) như
sau :


b)230 x 70 = ?
230 x 70 = (23 x 10) x (7 x10)
= 23 x 10 x 7 x10
= (23 x 7) x (10 x 10)
= 161 x 100
=
16100
Nhân 23 với 7, được 161, viết 161.
Viết thêm hai chữ số 0 vào bên
phải 161, được 16100.


Ta đặt tính rồi tính như sau :

230
0
x
700
16 1
Vậy: 230 x 70 = 16 1001. Đặt tính rồi tính:

a) 1324 x 40
b) 13546 x 30
c) 5642 x 200


a) 1324
0
2 96
x540

b) 13546
x0
304 0 6 3 8

c) 5642
x00
200
2 84
11


2. Tính:
a) 1326 x 300 = 1 326 x (3 x 100)
= (1 326 x 3) x 100
= 3 978 x 100
= 397 800


2. Tính:
b) 3450 x 20 = (345 x 10) x (2 x 10)
= (345 x 2) x (10x10)
= 690 x 100
= 69 000


2. Tính:
c) 1450 x 800 = (145 x 10) x (8 x 100)
= (145 x 8) x (10 x 100)
= 1 160 x 1 000
= 1 160 000


3. Một bao gạo cân nặng 50 kg,
một bao ngô cân nặng 60 kg. Một
xe ô tô chở 30 bao gạo và 40 bao
ngô. Hỏi xe ô tô đó chở tất cả bao
nhiêu ki-lô-gam gạo và ngô ?


(HS khá giỏi làm bảng phụ)

Bài giải:
Ô tô chở tất cả số gạo và ngô là:
(50 x 30) + (60 x 50) = 4500 (kg)
Đáp số: 4500 kg


Chọn A, hoặc B, hoặc C, hoặc D
Câu
a

2105874369

1326 x 300 = ?
A. 69 000
B. 1160 000
C. 7 020 503
D. 397 800


Chọn A, hoặc B, hoặc C, hoặc D
Câu
b

2105874369

3450 x 20 = ?
A. 69 000
B. 1 160 000
C. 7 020 503
D. 397 800


Chọn A, hoặc B, hoặc C, hoặc D
Câu
c

2105874369

1450 x 800 = ?
A. 69 000
B. 1160 000
C. 7 020 503
D. 397 800


Củng cố, dặn dò:
+ Nhận xét tiết học.
+Về nhà làm bài 4.
+Chuẩn bị bài sau :
“Đề-xi-mét vuông”Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×