Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: So sánh hai phân số khác mẫu số

BÀI GIẢNG TOÁN 4 CHƯƠNG 4 BÀI
1: SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC
MẪU SỐ


Kiểm tra bài cũ:
Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

9
a)
;
12

12
13
8
;
;
12
12 12


8
b)
5

11
5 10
;
;
;
5
5
5


Đáp án:
Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

9
12
8
a)
;
;
12 12
12

13
;
12

5
10 11
8
b)
;
;
;
5
5
5


5


Cách 1:
2
3

3
4

So sánh

2 và 3
4
3


Cách 2:
Quy đồng mẫu số hai phân số :

2 2× 4 8
=
=
3 3 × 4 12

3 3× 3 9
,
=
=
4 4 × 3 12

So sánh hai phân số có cùng mẫu số:

8
9

12
12
Kết luận :

2
3

3
4


Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể
quy đồng mẫu số hai phân số đó, rồi so sánh
các tử số của hai phân số mới.


• Luyện tập
1) So sánh hai phân số :

a) 3 = 3 × 5 = 15 ,
4 4 × 5 20
15
16

20
20

Vậy

4 4 × 4 16
=
=
5 5 × 4 20

3
4

4
5


5
5
×
8
40
b)
=
= ,
6 6 × 8 48

c)

40
42

48
48

7 7 × 6 42
=
=
8 8 × 6 48
vậy

5
7

6
8

2 2× 2 4
4
3

=
=
vậy
10
10
5 5 × 2 10


• Bài số 2:
• Rút gọn và so sánh hai phân số :

6
6:2 3
=
= , vậy
10 10 : 2 5

3
4

5
5

6
6:3 2
=
=
12 12 : 3 4

3
2

4
4

vậy


Bài số 3:
2
3
Mai ăn cái bánh. Hoa ăn
cái bánh đó.
5
8
Ai ăn nhiều bánh hơn?
Giải
Mai ăn

3 3 × 5 15
=
=
(Cái bánh)
8 8 × 5 40

Hoa ăn

2 2 × 8 16
=
=
(Cái bánh)
5 5 × 8 4016
15

40
40

Trả lời:: Hoa ăn nhiều hơn


Kính chúc

thầy cô giáo sức khoẻ - hạnh phúc.
Chúc các em chăm ngoan học giỏi.

Tiết học kết thúcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×