Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: So sánh hai phân số khác mẫu số

TRƯỜNG TH PI TOONG 2
LỚP 4: MƠN TỐN:
BÀI SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ


Toán: So sánh hai phân số khác mẫu số (Tr. 121, 122)
3
2

1.Ví dụ: So2sánh hai phân số sau:
4
3
a.

3
Vậy:
Hay:
3
4

b) Ta có thể so sánh hai phân số

. Quy đồng mẫu số hai phân số

2
23
38
2 x4
; 3 = 3 x3 = 9
=
=
12
3x4
4
4 x3 12
*So sánh hai phân số có cùng mẫu số:

2
3

9
8
<
12
12
Kết luận:

2
3

(Vì 8 < 9)

<

3
4

2


3
3
4

<
>

3
4
2
3

3

34
4

Ghi nhớ: Muốn so sánh hai
phân số khác mẫu số , ta có
thể quy đồng hai phân số đó,
rồi so sánh các tử số của hai
phân số mới.


Toán: So sánh hai phân số khác mẫu số (Tr. 121, 122)
2. Thực hành

Bài 1: So sánh hai phân số:
a)

3
44
5

b)

5
67
8

c)

2
53
10


Toán: So sánh hai phân số khác mẫu số (Tr. 121,122)
Bài 1: So sánh hai phân số:

3 15
= ;
4 20

a)15 16
<
20 20

5 20
=
6 24

b)


20 21
<
24 24

nên

4 16
=
5 20
3 4
<
4 5

7 21
=
8 24
nên

5 7
<
6 8

c)

2 4
=
5 104
3
>
10 10

nên

2 3
>
5 10


Toán: So sánh hai phân số khác mẫu số (Tr. 121,122)
Bài 2: Rút gọn rồi so sánh hai phân số:
a)

6
10
6

10
Vậy=

4
5
6:2
10: 2
3
5

<

3
=

5
4
5

6
4
hay
<
10
5


Toán: So sánh hai phân số khác mẫu số (Tr. 121, 122)
3
2

1.Ví dụ: So2sánh hai phân số sau:
4
3
a.

3
Vậy:
Hay:
3
4

b) Ta có thể so sánh hai phân số
. Quy đồng mẫu số hai phân số

2
23
38
2 x4
; 3 = 3 x3 = 9
=
=
12
3x4
4
4 x3 12
*So sánh hai phân số có cùng mẫu số:

2
3

9
8
<
12
12
Kết luận:

2
3

(Vì 8 < 9)

<

3
4

2
3
3
4

<
>

3
4
2
3

3

34
4

Ghi nhớ: Muốn so sánh hai
phân số khác mẫu số , ta có
thể quy đồng hai phân số đó,
rồi so sánh các tử số của hai
phân số mới.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×