Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: So sánh hai phân số khác mẫu số

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TP BUÔN MA THUỘT
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ THỊ HỒNG GẤM

BÀI GIẢNG

SO SÁNH HAI PHÂN SỐ
KHÁC MẪU SỐ
MÔN : TOÁN 4Toán

KIỂM TRA BÀI CŨ

1. So sánh hai phân số
a)

12
9>
13
13

b)

5

<
11

1


Toán
KIỂM TRA BÀI CŨ

2. Các phân số được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là :

A

B

C

9
7 13 4
;
;
;
9
9
9 9
13 9 7 4
;
;
;
9 9 9 9
4 ; 7 ; 9 ; 13


9 9
9
9

RẤT TIẾC
BẠN SAI RỒI

RẤT TIẾC
BẠN SAI RỒI

GIỎI QUÁ !
BẠN ĐÚNG RỒI


Toán

SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ
Ví dụ : So sánh hai phân số
a)

2
3
3
4

3
2

4
3

2
3
<
3
4
2
3
>
4
3

3
2

như sau:
4
3
2 2X 4 8
3
2
• Quy đồng mẫu số hai phân số và :


3 3 X 4 12
4
3

b) Ta có thể so sánh hai phân số

• So sánh hai phân số có cùng mẫu số :
• Kết luận:

<

<

;

3 3X 3 9


4 4 X 3 12

(vì 8 < 9)


Toán

SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ
So sánh hai phân số :

3
4

4
5
Quy đồng mẫu số hai phân số

3 3X5 15
=
=
4 4X5 20

15 16

� nên
20 20

3
4

4
5

4 4X4 16
=
=
5 5X4 20

3 4

4 5

3
4


Toán

SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ
a) Ví dụ : So sánh hai phân số

2
3
3
4

2
3

4
3

2
3
<
3
4
2
3
>
4
3

3
2

như sau:
4
3
2 2X 4 8
3
2


• Quy đồng mẫu số hai phân số và :
3 3 X 4 12
4
3

b) Ta có thể so sánh hai phân số

• So sánh hai phân số có cùng mẫu số :
• Kết luận:

2
3
<
3
4

8
9
<
12
12

;

3 3X 3 9


4 4 X 3 12

(vì 8 < 9)

Muốn so
sánh
phân
khác
số,
ta có
quythế
đồng
Muốn
sohai
sánh
haisố
phân
sốmẫu
khác
mẫu
sốthể
ta làm
nàomẫu
?
số hai phân số đó, rồi so sánh các tử số của hai phân số mới.


Toán

S/122

SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ
Bài 1
a)

So sánh hai phân số :

5 7

6 8

b)

2
3

5
10

Quy đồng mẫu số hai phân số:

Quy đồng mẫu số hai phân số:

5 5 X 4 20 ; 7 7 X 3
6 6 X 4 24 8 8 X 3
5
20 21

nên


6
24 24

2 2X 2 4
3


; giữ nguyên phân số
5 5 X 2 10
10

21
24
7
84
3
2
3
>
nên >
10 10
5 10

3
4


Toán

Vở

SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ
Bài 2
a)

Rút gọn rồi so sánh hai phân số :

6
4

10 5

6
6:2 3
Rút gọn


10 10 : 2 5

3
4
6
4
Vì < nên
<
5
5
10
5

b)

3
6

4 12

6
6:3 2
Rút gọn


12 12 : 3 4
3 2
3 6
Vì > nên >
4 4
4 12

3
4


Toán

S/122

SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ
Bài 3

Mai ăn hết
nhiều hơn.

2
3
cái bánh, Hoa ăn
cái bánh đó. Ai ăn
5
8

3
4


Toán

SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ
a) Ví dụ : So sánh hai phân số

2
3
3
4

2
3

4
3

2
3
<
3
4
2
3
>
4
3

3
2

như sau:
4
3
2 2X 4 8
3
2


• Quy đồng mẫu số hai phân số và :
3 3 X 4 12
4
3

b) Ta có thể so sánh hai phân số

• So sánh hai phân số có cùng mẫu số :
• Kết luận:

2
3
<
3
4

8
9
<
12
12

;

3 3X 3 9


4 4 X 3 12

(vì 8 < 9)

Muốn so
sánh
phân
khác
số,
ta có
quythế
đồng
Muốn
sohai
sánh
haisố
phân
sốmẫu
khác
mẫu
sốthể
ta làm
nàomẫu
?
số hai phân số đó, rồi so sánh các tử số của hai phân số mới.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×