Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: So sánh hai phân số khác mẫu số

SO SÁNH HAI PHÂN SỐ
KHÁC MẪU SỐ
TRƯỜNG TIỂU HỌC BỒ ĐỀ


Toán:
So sánh hai phân số khác mẫu số
Ví dụ: So sánh hai phân số
Nhìn hình vẽ ta thấy:

2
33
4

2
3


<
>

3
4


Toán:
So sánh hai phân số khác mẫu số
Ví dụ: So sánh hai phân số

2
3

* Quy đồng mẫu số hai phân số
2
3

=

2x4
3x4

=


2
3

3
4* Kết luận:

2
3

<3
4

4

8

3

12

4

* So sánh hai phân số có cùng mẫu số:

<

3

=

3x3
4x3

=

9
12

Muốn so sánh hai phân số
khác mẫu
số, so
ta sánh
có thể quy
Muốn
đồng mẫuhai
sốphân
hai phân
số số đó
rồi so sánh
khác các
mẫutửsố,sốtacủa hai
phân số mới.
làm thế nào?


Toán:
So sánh hai phân số khác mẫu số

sỏnhhai
haiphõn
phõnsốsố
Bài 1: SoSosỏnh

a)

3
44
5

b)

5
67
8

c)

2
53
10


sỏnhhai
haiphõn
phõnsốsố
Bài 1: SoSosỏnh

a)

3

45

4
Ta có:

3
4
4
5

Vì:

15
20

<

=

=

16
20

3x5
4x5
4x4
5x4

=

=

nên

15
20
16
20
3
4

<

4
5


sỏnhhai
haiphõn
phõnsốsố
Bài 1: SoSosỏnh

b)

5

78

6

Ta có:

5
6
7
8

Vì:

40
48

=

=

<

5x8
6x8
7x6
8x6
42
48

40

=

48

=

42
48

nên

5
6

<

7
8


sỏnhhai
haiphõn
phõnsốsố
Bài 1: SoSosỏnh

2

c)10

5
Ta có:

2
5
3
10

Vì:

20
50

2 x 10

=

5 x 10
=

>

3

3x5
10 x 5
15
50

=

=

nên

20
50
15
50
2
5

<

3
10


Toán:
So sánh hai phân số khác mẫu số
Rút gọn
gọn rồi
rồi so
so sỏnh
sỏnh hai
hai phõn
phõn số
số
Bài 2: Rút

a)

610
6

Ta có:

10
3

Vì:

=

5

<

4
5

4

b)6:2
10 : 2
6
10

6

3

=

Ta có:

5
<

4
5

12
3

Vì:

4

6
12

4

5

nên

3

>

=
2
4

6:3
12 : 3
nên

=

2
4
6

3
4

>

12


Rút gọn
gọn rồi
rồi so
so sỏnh
sỏnh hai
hai phõn
phõn số
số
Bài 2: Rút

a)

610

Ta có:

Vì:

3
5

6

=

10

<

4
5

6:2

4
5

3

=

5

10 : 2

nên

6
10

<

4
5


Toán:
So sánh hai phân số khác mẫu số
Bài 3:

Bài giải:
3

Mai ăn
Hoa ăn

3
8

Ta có:

cái bánh,
2

=

2

cái bánh đó.

5
Ai ăn nhiều bánh hơn?

8

5

Vì:

16
40

=

>

3x5

15

8x5

= 40

2x8

16

5x8
15
40

=

nên

40
3

2
5

>

8

Kết luận: Bạn Hoa ăn nhiều bánh hơn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×