Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Phép cộng phân số

Trường tiểu học Hồ Phước Hậu

MÔN TOÁN LỚP 4
BÀI: PHÉP CỘNG PHÂN SỐ


1 - KIỂM TRA BÀI CŨ

Trong các phân số

9
9
8
8
;
;
;
8
9
8
9


Phân số nào bé hơn 1 ?


Thứ năm ngày 10 tháng 2 năm 2010
Toán:

Phép cộng phân số

Ví dụ :

Băng giấy được chia làm mấy phần bằng
nhau?
Băng giấy được chia thành 8 phần
bằng nhau.


?

3

2

8

8

Bạn Nam đã tô màu mấy phần bằng nhau?
Bạn Nam đã tô màu 5 phần bằng nhau.
Vậy bạn Nam đã tô màu

5 băng giấy.
8


?

3
8


2
8

Làm phép cộng:

3
8

+

2
8

5

= ?

8

Nhận xét:
Tử số: 3 + 2 = 5
Mẫu số ba phân số bằng nhau.


?

3

2

8

8

Từ đó ta có phép cộng các phân số như
sau:
5
3
8

+

2
8

3+2 =
=
8

8


Từ đó ta có phép cộng các phân số như
sau:
5
3
8

+

2
8

3+2 =
=
8

8

KL: Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số
ta cộng hai tử số và giữ nguyên mẫu số.


3 – Luyện tập thực hành.
Bài 1: Tính
a,
c,

2
5
3
8

+

+

3
5
7
8

5
=
=1
5
=

10
8

b,
d,

3
4
35
25

+

+

5
4
7
25

=
=

8
4
42
25

=2


Bài 3:
Hai ô tô cùng chuyển gạo ở một kho. Ô tô thứ nhất
chuyển được 2 số gạo trong kho, ô tô thứ hai chuyển
7
3
được 7 số gạo trong kho. Hỏi cả hai ô tô chuyển
được bao nhiêu phần số gạo trong kho ?

Bài giải.
Cả hai ô tô chuyển được là:
2
3
5
+
=
(số gạo trong kho)
7
7
7
Đáp số: 5 số gạo trong kho.
7
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×