Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Phép cộng phân số


KIỂM TRA BÀI CŨ
Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số ta làm như
thế nào ?


KIỂM TRA BÀI CŨ
So sánh hai phân số sau:
3
24
5

3
3× 5
15
=
=

; 4 = 4× 2 = 8
2
2×5
10
5
5× 2
10
15 8
>
; vậy
10 10

3 4
>
2 5


Toán
PHÉP CỘNG PHÂN SỐ
HOẠT ĐỘNG 1: Hướng dẫn hoạt động với đồ dùng trực quan

5
8

3
8

2
8


Thứ tư, ngày 12 tháng 2 năm 2014
PHÉP CỘNG
ToánPHÂN SỐ

HOẠT ĐỘNG 2: Hướng dẫn cộng hai phân số cùng mẫu số
3 2
5
+ =
8 8


8

5
8

3
8

3 2
3+ 2
+ =
= 5
8 8
8
8

2
8

Muốn cộng hai phân số
cùng mẫu số, ta cộng hai tử
số với nhau và giữ nguyên
mẫu số.


Thứ tư, ngày 12 tháng 02 năm 2014
PHÉP CỘNG
ToánPHÂN SỐ

HOẠT ĐỘNG 3: Thực hành

Bài 1: Tính

2 3 2+3 5
+ =
= =1
5 5
5
5
3 5 3+5
8
+ =
= =2
4 4
4
4
3+ 7
10
5
3
7
=
=
+
=
8
8
4
8
8

35 7 35 + 7 42
=
+
=
25
25
25 25


Toán
PHÉP CỘNG PHÂN SỐ

HOẠT ĐỘNG 3: Thực hành

Bài 2: Viết tiếp vào chỗ chấm.

3 2 3+ 2 5
+ =…
=
7 7
7
7

2 3 2+3 5
+ = …
=
7 7
7
7

3 2 … 2 3
+ =
+
7 7
7 7
Khi ta đổi chỗ hai phân số trong một tổng thì
tổng của chúng không thay đổi.


Toán
PHÉP CỘNG PHÂN SỐ

HOẠT ĐỘNG 3: Thực hành

Bài 3:
Hai ô tô cùng chuyển gạo ở một kho. Ô tô thứ
2
nhất chuyển được số gạo trong kho, ô tô thứ hai
7
3
chuyển được số gạo trong kho. Hỏi cả hai ô tô
7
chuyển được bao nhiêu phần số gạo trong kho ?
Tóm tắt

Ô tô I :

2
7

số gạo trong kho

Ô tô II :

3
7

số gạo trong kho

Cả hai ô tô: …số gạo trong kho ?

Giải
Cả hai ô tô chuyển được là:

2 3 5 (số gạo trong kho)
+ =
7 7 7

Đáp số:

5 số gạo trong kho
7


Thứ tư, ngày 12 tháng 02 năm 2014
PHÉP CỘNG
ToánPHÂN SỐ
HOẠT ĐỘNG 4:

1

2

3

4

5

6


Dặn dò
-Chuẩn bị bài:
Phép cộng phân số (tiếp theo)


Các em Học Sinh
thân
mến
!
Qua bài học ngày hôm nay
thầy thấy các em đều là
những
học sinh chăm
ngoan, học giỏi.
Thầy tin
rằng sau này các em sẽ là
những nhà tri thức giúp cho
nước ta ngày càng giàu
mạnh !...


Câu 1: Nêu kết qu
ả phép tính

4 2 6
+ =
5 5 5


Câu 2: Nêu kết quả phép tính

3 2 5
+ =
4 4 4


Câu 4: Nêu kết qu

ả phép tính

2 5 7
+ =
9 9 9


Câu 5: Trả lời câu hỏi

Nêu tính chất giao hoán của
phép cộng các phân số ?


Câu 6: Trả lời câu hỏi

Muốn cộng hai phân số có
cùng mẫu số ta làm như thế
nào ?
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×