Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Phép cộng phân số


Toán 4
A. Kiểm tra bài cũ:
1.Phân số

A.

10
27

5
9

bằng phân số nào dưới đây?

B.

15
18

15

C.

27

D.

20
27


Toán 4
A. Kiểm tra bài cũ:
2. Trong các phân số

9; 9; 8 ; 8
8 9 8 9

phân số nào bé hơn 1?

8
. Phân số
9

<

1


Toán 4: Phộp cộng phõn số
Ví dụ: Có một băng giấy, bạn Nam
3
tô màu
băng giấy,
2
8
sau đó Nam tô màu tiếp
băng
8
giấy.


1. Thực hành trên băng giấy:
5

?
8

Hỏi bạn Nam đã tô màu bao nhiêu
phần của băng giấy?

3

2

8

8


Toán 4: Phộp cộng phõn số
Ví dụ: Có một băng giấy, bạn Nam
3
tô màu
băng giấy,
2
8
sau đó Nam tô màu tiếp
băng
8
giấy.

2. Cộng hai phân số cùng mẫu số:

Ta phải thực hiện phép tính :

Hỏi bạn Nam đã tô màu bao nhiêu

3

phần của băng giấy?

8

+

2
8

1. Thực hành trên băng giấy:

Ta có :

5

3

2

5
3+2
+
=
=
8 8
8
8

8

3

2

8

8


Toán 4: Phộp cộng phõn số
1. Thực hành trên băng giấy:
5

Muốn cộng hai phân số
cùng mẫu số, ta cộng hai tử số

8

với nhau và giữ nguyên mẫu số.

3

3. Thực hành:

2

Bài 1: Tính

8
8
2. Cộng hai phân số cùng mẫu số:
Ta phải thực hiện phép tính :
3

+

8
Ta có :

3
8

2
+

8

=

a)

5
b)

c)

8

8

3

+

3

=

5
8

d)

3
8
35
25

=

5

+

4

2

3+2

2

5
4
7

+

8
+

7
25

2+3
5
=
=

=

3+5
4
3+7

5
5
=

=

8
=

35 + 7
25

= 1
8
4
10
8
=

= 2

=

5
4

42
25


Toán 4: Phộp cộng phõn số
1. Thực hành trên băng giấy:

3. Thực hành:

5
8

Bài 1: Tính

Bài 2: Tính chất giao hoán:
3

2

8

8

Viết tiếp vào chỗ chấm:

2. Cộng hai phân số cùng mẫu số:
3

Ta phải thực hiện phép tính :

3
Ta có :

8

2
+

8

=

8

3+2
8

+

=

2

3
7

+

2
7

=

5

.....

7

;

2
7

+

3
7

8

5
8

Muốn cộng hai phân số
cùng mẫu số, ta cộng hai tử số
với nhau và giữ nguyên mẫu số.

3
7

+

2
7

.....
=

2
7

+

3
7

5

= .....
7


Toán 4: Phộp cộng phõn số
1. Thực hành trên băng giấy:
5

3. Thực hành:
Bài 1: Tính

8

Bài 2: Tính chất giao hoán:
Viết tiếp vào chỗ chấm:
3

2

8
8
2. Cộng hai phân số cùng mẫu số:
Ta phải thực hiện phép tính :

3
Ta có :

8

2
+

8

=

3
8

3+2
8

+

=

2
8

5
8

Muốn cộng hai phân số
cùng mẫu số, ta cộng hai tử số
với nhau và giữ nguyên mẫu số.

3
7

+

2
7
3
7

=

+

5
7
2
7

2

;
=

+

7
2
7

3

+

7

=

5
7

3
7

Khi ta đổi chỗ hai phân số trong một
tổng thì tổng của chúng không thay đổi.


Toán 4: Phộp cộng phõn số
1. Thực hành trên băng giấy:
5

3. Thực hành:

Bài 1: Tính

8

Bài 2: Tính chất giao hoán:
Khi ta đổi chỗ hai phân số trong một
tổng thì tổng của chúng không thay đổi.

3

Bài 3:
Hai ô tô cùng chuyển gạo ở một kho.

2

8
8
2. Cộng hai phân số cùng mẫu số:
3

Ta phải thực hiện phép tính :

8

3
Ta có :

8

2
+

8

=

3+2
8

+

=

2
8

5

Ô tô thứ nhất chuyển được

Tóm tắt:
Ô tô 1:

cùng mẫu số, ta cộng hai tử số
với nhau và giữ nguyên mẫu số.

số gạo

3

trong kho,ô tô thứ hai chuyển được
7
số gạo trong kho.
Hỏi cả hai ô tô chuyển được bao nhiêu
phần số gạo trong kho?

8

Muốn cộng hai phân số

2
7

Ô tô 2:

2
7
3
7

số gạo
? số gạo
số gạo


Toán 4: Phộp cộng phõn số
1. Thực hành trên băng giấy:
5

3. Thực hành:

Bài 1: Tính

8

Bài 2: Tính chất giao hoán:
Khi ta đổi chỗ hai phân số trong một
tổng thì tổng của chúng không thay đổi.

3

2

Bài 3:

8
8
2. Cộng hai phân số cùng mẫu số:
Ta phải thực hiện phép tính :

3
Ta có :

8

2
+

3

=

3+2

8
8
8
Muốn cộng hai phân số

+

=

2
8

Tóm tắt:

Ô tô 1:
Ô tô 2:

5
8

cùng mẫu số, ta cộng hai tử số
với nhau và giữ nguyên mẫu số.

2

số gạo

7
3

? số gạo
số gạo

7
Bài giải

Cả hai ô tô chở được số gạo là:
2
7

+

3

=

7

Đáp số:

5
7

5
7

(soá
gaïo)

số gạo .
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×