Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Phép cộng phân số

Môn toán
Lớp 4


Môn: Toán
Kiểm tra bài cũ
* Nêu cách so sánh hai phân số cùng mẫu số. Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn.
Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn.
Nếu hai tử số bằng nhau thì hai phân số
đó bằng nhau
*So sánh hai phân số sau:

2 3
<
5 5

2 3
;
5 5
* Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số
ta làm như thế nào ?

* So sánh hai phân số sau:

2 3
;
5 10

*Quy đồng mẫu số hai phân số
* So sánh các tử số của hai phân số mới
Ta có

2 3
4
3
2 4
>
Vậy
>
=
Vì 10 10
5
5
5 10


Môn: Toán

Phép cộng phân số
Ví dụ:

?

Có một băng giấy chia 8 phần bằng nhau

3
Lần thứ nhất tô 8 băng giấy.

Lần thứ hai tô

2
8băng giấy.

Cả hai lần tô được mấy
phần băng giấy?
Thực hiện phép tính cộng:

3
8

2
8

3 2
2+5 5
+ =
=
8 8
8
8

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số, ta cộng hai tử số với nhau và giữ
nguyên mẫu số


Môn: Toán

Phép cộng phân số

Thực hành:
Bài 1:

2 3
+
5 5
3 5
+
4 4

3 7
+
8 8

35 7
+
25 25

Kết quả:
Kết quả:

2 3
2+3 5
+ =
= =1
5 5
5
5
3
5
3+5
8
+
=
=
=2
4
4
4
4

Kết quả:

3 7
3 + 7 10
5
+ =
=
=
8 8
8
8
4

Kết quả:

35
7
35 + 7
42
+
=
=
25 25
25
25


Bài2: Tính chất giao hoán:
5
3 2
+ =
7
7 7

2 3
+ =
7 7

5
7

3 2 = 2 3
+ ........ +
7 7
7 7

* Khi ta đổi chỗ hai phân số trong một tổng thì tổng của chúng không thay đổi.
Bài 3:
Giải
Tóm tắt:
Số gạo cả hai ô tô chuyển được là:
2
* Ô tô 1:
số gạo
2
3
5
(Số gạo trong
7
+
=
7
7
7
? Phần số gạo kho)
3
số gạo
*Ô tô 2:

7

Trò chơi: Ai nhanh ai đúng

5
Tìm các phân số bằng phân số
10
* Củng cố:

5
Đáp số: 7 ( Số gạo trong kho)
1 10 50 25 15
Ví dụ:
; ;
; ;
2 20 100 50 30

Nêu cách thực hiện cộng hai phân số cùng mẫu số
Nêu tính chất giao hoán của phép cộng phân số


Môn: Toán

Phép cộng phân số
Xem sách trang 126Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×