Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Môn: Toán
Trường TH Đức Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình


KIỂM TRA BÀI CU

Cho hình chữ nhật ABCD, hãy nêu
những cặp cạnh vuông góc với nhau?
A

B

D

C

Giải:

Các cặp cạnh vuông góc với nhau

AD và DC; AD và AB; AB và BC;VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

1. Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và
vuông góc với đường thẳng AB cho trước
- Vẽ đường thẳng AB
Trường hợp 1: Điểm E ở trên đường
thẳng AB
- Trên AB lấy điểm E

A

0cm

B

E

1

2

3

4

5

6


VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

1. Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và
vuông góc với đường thẳng AB cho trước
Dùng êke vẽ đường thẳng CD đi qua E và
vuông góc với AB

AE

B


VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

1. Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và
vuông góc với đường thẳng AB cho trước

A

E

B


VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

1. Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và
vuông góc với đường thẳng AB cho trước

A

E

B


VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

1. Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và
vuông góc với đường thẳng AB cho trước

A

E

B


VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

1. Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và
vuông góc với đường thẳng AB cho trước
C

A

E

B


VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

1. Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và
vuông góc với đường thẳng AB cho trước
Trường hợp 2: Điểm E ở ngoài đường thẳng
AB
E

A

B


VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

1. Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và
vuông góc với đường thẳng AB cho trước
Trường hợp 2: Điểm E ở ngoài đường thẳng
AB
E

A

B


VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

1. Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và
vuông góc với đường thẳng AB cho trước
Trường hợp 2: Điểm E ở ngoài đường thẳng
AB
E

A

B


VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

1. Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và
vuông góc với đường thẳng AB cho trước

E

A

B


VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

1. Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và
vuông góc với đường thẳng AB cho trước
C
E

A

B


VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

1. Đường cao của hình tam giác
- Qua đỉnh A vẽ đường thẳng vuông
góc với BC và cắt BC tại H.
A

B

C


VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

1. Đường cao của hình tam giác
- Qua đỉnh A vẽ đường thẳng vuông
góc với BC và cắt BC tại H.
A

B

H

C

AH là đường cao của tam giác ABC


VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

1. Đường cao của hình tam giác
A

B

H

C

Đường cao của một tam giác là đường thẳng
đi qua đỉnh và vuông góc với cạnh đối diện
của đỉnh ấy


Bài tập
Bài 1: Hãy vẽ

đường thẳng AB đi qua điểm
E và vuông góc với đường thẳng CD
C
A

B
E

D


Bài tập
Bài 1: Hãy vẽ

đường thẳng AB đi qua điểm
E và vuông góc với đường thẳng CD

A

C

E

D

B


Bài tập
Bài 1: Vẽ

đường cao AH của tam giác ABC

C

H

A

B


Bài tập
Điền đúng , sai vào ô trống
A

Đ
C

B
D

S
E

F


Củng cố
1. Vẽ

đường thẳg đi một qua điểm và vuông góc
với một đường thẳng cho trước
2. Đường

cao của hình tam giác.


Nắm vững kiến thức đã học
Biết vẽ một đường thẳng đi qua một
điểm và vuông góc với đường thẳng cho
trước
Làm các bài tập còn lại trong sách giáo
khoa
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×