Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Trường Tiểu học Xu©n TiÕn

MÔN : TOÁN
VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG
VUÔNG GÓC


Toán
Kiểm tra bài cũ :
* Hình chữ nhật ABCD có những cặp cạnh nào vuông góc với nhau?

A

D

B

C

Toán

Vẽ hai đường thẳng
vuông góc
* H×nh ch÷ nhËt ABCD cã nh÷ng cÆp c¹nh nµo vu«ng gãc víi nhau?


1. Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và
vuông góc với đường thẳng AB cho trước.

C

C

.E

A

.E
D

Điểm E ở trên
đường thẳng AB

B

B

A
D

Điểm E ở ngoài
đường thẳng AB1. Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và vuông góc với đường
thẳng AB cho trước.
Ta có thể vẽ như sau:
- Đặt một cạnh góc vuông của ê ke trùng với đường thẳng AB.
- Chuyển dịch ê ke trượt theo đường thẳng AB sao cho cạnh góc
vuông thứ hai của ê ke gặp điểm E. Vạch một đường thẳng theo
cạnh đó thì được đường thẳng CD đi qua điểm E và vuông góc với
đường thẳng AB.


52

Toán
Vẽ hai đường thẳng vuông góc

2. Đường cao của hình tam giác.
* Qua đỉnh A của hình tam
giác ABC ta vẽ đường thẳng
vuông góc với cạnh BC, cắt
cạnh BC tại điểm H.

A
B

H

C

* Ta gọi đoạn thẳng AH là
đường cao của hình tam giác
ABC.


52

Toán

Vẽ hai đường thẳng vuông
góc
Luyện tập :
1
a)

b)

A

C
A

C

.

E

D
B

c)
.E

B

A

D

.

E
D

C

B


52

Toán

Vẽ hai đường thẳng vuông
góc
Luyện tập :
2
a)

b)

c)

A

B

C

H

B

H

C

C

H

A

A

B


Toán

Vẽ hai đường thẳng vuông góc
Củng cố :


.


Toán

Vẽ hai đường thẳng vuông góc
Củng cố :
- Nêu cách vẽ đường cao AN của tam giác ABC.

A
B

N

C
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×