Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Vẽ hai đường thẳng vuông góc

MÔN TOÁN LỚP 4

BÀI HAI ĐƯỜNG THẲNG
VUÔNG GÓC


BÀI TOÁN :
TRONG CÁC GÓC DƯỜI ĐÂY GÓC
NÀO LÀ GÓC NHỌN , GÓC BẸT ,
GÓC TÙ , GÓC VUÔNG ?

A

D

C

B

H


G

E

I

K

P
L

M

V

N
Q

R

S

T


A

B

D

C

Đọc tên hình và cho
biết đó là hình gì ?
Các góc A , B , C ,
D là góc gì ?

Hình chữ nhật
ABCD có các góc


A , B , C , D là góc
vuông


HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

Kéo dài hai cạnh BC và
DC của hình chữ nhật
ABCD ta được hai
đường thẳng vuông góc
tại C .

A

D

Hãy cho biết góc BCD , góc DCm
, góc mCn , góc nCB là góc gì ?
Các góc này có chung đỉnh gì ?
HAI ĐƯỜNG THẲNG BM , DN VUÔNG GÓC
VỚI NHAU TẠO THÀNH 4 GÓC VUÔNG
CHUNG ĐỈNH C.

B

n

C

m


VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
- Vẽ đường thẳng OM.
- Đặt ê ke sao cho 1 cạnh
của ê ke trùng với đường
thẳng OM.
- Vẽ đường thẳng ON dọc
theo cạnh kia của ê ke.
- Ta được đường thẳng
OM vuông góc với ON.

N

O

M


BÀI 1:

Hình: a

Dùng ê ke để kiểm tra hai
đường thẳng có vuông góc
với nhau không?

Trả lời :
HI vuông
LM

H

I

K

L

Hình: b

góc IK .

không vuông góc NM .

M

N


BÀI 2 :

A

D

B

C

Cho hình chữ nhật
ABCD , AB và BC là một
cặp cạnh vuông góc với
nhau. Hãy nêu tên từng cặp
cạnh vuông góc với nhau
trong hình chữ nhật đó ?
Trong hình chữ nhật ABCD
, có 4 cặp cạnh vuông góc
với nhau là :
AB và BC
BC và CD
CD và DA DA và AB


BÀI 3 :
Dùng ê ke kiểm tra góc vuông rồi
nêu tên từng cặp đoạn thẳng vuông
góc với nhau có trong mỗi hình sau :
B

Hình: a
A

Hình: b
P

C

M
E

N

D

và ED
ED và DC
AE

Q

và NP
NP và PQ
MN

R


• Iu9ỉokpòtkpơợlh; ơlplty


BÀI 4 :

Dùng ê ke kiểm tra góc vuông rồi
nêu tên từng cặp đoạn thẳng vuông
góc với nhau có trong mỗi hình sau:

Hãy nêu tên từng cặp
cạnh vuông góc với
nhau?
Hãy nêu tên từng cặp
cạnh không vuông góc
với nhau?
Cặp cạnh vuông
góc với nhau là
DA và AB ; AD và DC.

A

B

D

C

Cặp cạnh không
vuông góc với nhau
làAB và BC ; DC và CB.


MỤC TIÊU :
• Giúp học sinh:
- Nhận biết được 2 đường thẳng vuông góc ,
từ đó hiểu 2 đường thẳng vuông góc tạo
thành 4 góc vuông chung đỉnh.
- Biết dùng ê ke để kiểm tra và vẽ 2 đường
thẳng vuông góc .


CÁCH THIẾT KẾ
Bài gồm: 11 Slide
-

Slide 1 : Giới thiệu tên bài , người hướng dẫn , người thiết kế .
Slide 2 : Kiểm tra bài cũ .
Slide 3 : Nhận diện hình và tên các góc.
Slide 4 : Nhận biết 2 đường thẳng vuông góc .
Slide 5 : Cách vẽ và kiểm tra 2 đường thẳng vuông góc bằng ê ke.
Slide 6 : Bài tập 1.
Slide 7 : Bài tập 2.
Slide 8 : Bài tập 3.
Slide 9 : Bài tập 4.
Slide 10 : Mục tiêu.
Slide 11 : Cách thiêt kế .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×