Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Vẽ hai đường thẳng vuông góc

BÀI GIẢNG

Môn : Toán -Lớp 4
TIẾT 41:HAI ĐƯỜNG THẲNG
VUÔNG GÓC.

Trường Tiểu học Hồng Châu


Toán

Kiểm tra bài cũ
Trong các góc sau đây, góc nào là: góc vuông,góc nhọn, góc
tù, góc bẹt ?
I
M

U

.


A

N

Góc nhọn

X

E

Góc bẹt

Y

D

V

Góc tự

C

K

Góc vuông


Toán
Tiết 41 : Hai đường thẳng vuông góc
1. Giới thiệu hai đường thẳng vuông góc

A

D

- Kéo dài 2 cạnh BC và DC của hỡnh
chữ nhật ABCD, ta được hai đường thẳng
B

Ccắt nhau tại C, tạo thành 4 góc vuông
cú chung đỉnh C.
- Ta nói rằng 2 đường thẳng BC và
DC vuông góc với nhau.
- Hai ®êng th¼ng BC vµ DC
vu«ng gãc víi nhau khi hai ®
êng th¼ng ®ã c¾t nhau tại
một điểm vµ t¹o thµnh 4 gãc


Toán
Tiết 41 :

Hai đường thẳng vuông góc

1. Giới thiệu hai đường thẳng vuông góc
A

D

B

C

- Kéo dài 2 cạnh AB và AD
của hỡnh chữ nhật ABCD,
ta được 2 ®êng th¼ng
AB vµ AD vu«ng gãc
víi nhau.


1. Giới thiệu hai đường thẳng vuông góc
A

D

B

C

Kết luận :
Hai ®êng th¼ng vu«ng
gãc víi nhau khi 2 ®êng
th¼ng ®ã c¾t nhau tại
một điểm vµ t¹o thµnh 4
gãc vu«ng cã chung
®Ønh.


Thứ hai ngày 25 thỏng 10 năm 2010
Toỏn

Tiết41 : Hai đường thẳng vuụng gúc
Bước1: Xác định góc vuông của ê ke
A

B

Bước2: Đặt ê ke sao cho góc vuông
của ê ke trùng với một góc ở
đỉnh,cạnh góc vuông thứ nhất của ê
ke trùng với một đường thẳng.

D

C

Bước3: Kiểm tra xem đường thẳng
thứ hai có trùng với cạnh góc vuông
thứ hai của ê ke hay không.

2.Kiểm tra hai đường thẳng vuông góc bằng ê ke.


Thứ hai ngày 25 thỏng 10 năm 2010
Toỏn

Tiết41 : Hai đường thẳng vuụng gúc
A

D

B

C

Kết luận:
Ta thường dùng ê ke để
kiểm tra hoặc vẽ
hai đường thẳng vuụng gúc
với nhau


Toán

Tiết41 :

Hai đường thẳng vuông góc

Luyện
tập ê - ke để kiểm tra hai đường thẳng
Bài 1 : Dùng
có vuông góc với nhau hay không ?
H

I

K

Trả lời:
Hai đường thẳng HI và IK vuông góc với nhau.


Toán

Tiết41 :

Hai đường thẳng vuông góc

Luyện
tập ê - ke để kiểm tra hai đường thẳng
Bài 1 : Dùng
có vuông góc với nhau hay không ?
P

H

I

K

M

Q

Trả lời:
Hai đường thẳng HI và IK
vuông góc với nhau.

Hai đường thẳng PM và MQ
không vuông góc với nhau.


Bài 2:

Luyện tập

: Cho hình chữ nhật ABCD

A

B

AB và BC là một cặp cạnh vuông góc với nhau.
Hãy nêu từng cặp cạnh vuông góc với
nhau có trong hình chữ nhật ABCD.

D

Trả lời:
- Các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình bên là:
AB và BC
BC và CD
CD và DA
DA và AB

C


Luyện tập
Bài 4:

A

B

Cho hình tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh
D
là các góc vuông

a. Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau
D

Trả lời

C

Các cặp cạnh vuông góc với nhau là:
AD và DC
DA và AB
b.Hãy nêu tên từng cặp cạnh cắt nhau mà khôngvuông góc với nhau.

Trả lời

Các cặp cạnh cắt nhau mà không vuông góc với nhau là:
AB và BC
BC và CD


Trũ chơi :Tiếp sức
-Gồm 2 đội chơi (mỗi đội 4 em )

-Cỏch chơi: 4HS mỗi đội nối tiếp nhau ghi một đỏp ỏn.Đội nào trả
lời đỳng, nhiều, nhanh nhất là đội thắng cuộc

-Thời gian chơi: 1 phỳt

-Luật chơi: HS lần lượt lờn viết đỏp ỏn sau khi nghe xong hiệu
lệnh của GV


Nêu tên từng cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau có trong mỗi
hình sau:
B
P

A

C

E

D

M

Q

N

Trả lời:
Các cặp cạnh vuông góc với nhau là:
AE và ED
ED và DC
MN và NP
NP và PQ

R


Bài học:
A

D

B -Hai ®êng th¼ng vu«ng gãc

víi nhau khi 2 ®êng th¼ng
®ã c¾t nhau tại một điểm vµ
t¹o thµnh 4 gãc vu«ng cã
C chung ®Ønh.
-Ta thường dùng ê ke để kiểm tra
hoặc vẽ hai đường thẳng vuông góc
với nhau

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×