Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: So sánh hai phân số cùng mẫu số


Môn :Toán
Bài cũ
Trong các phân số dưới đây, phân số
2
nào bằng
?
9

5 6 14 10
;
;
;
18 27 63 36

6 14
;
27 63

Là đáp án đúngMôn :Toán
Bài mới

So sánh hai phân số cùng mẫu số


1 So sánh hai phân số cùng mẫu số
2
3
Ví dụ: So sánh hai phân số : và
5

2
5

5

Vẽ đoạn thẳng AB. Chia đoạn
thẳng AB thành 5 phần bằng nhau.
2
Độ dài đoạn thẳng AC bằng độ 5
dài đoạn thẳng AB. Độ dài đoạn
3
thẳng
AD
bằng
độ
dài
đoạn
5
thẳng AB.


3
5

A

CD

2
5
Độ dài đoạn thẳng AC bằng mấy phần của đoạn
thẳng AB?
Độ dài đoạn thẳng AD bằng mấy phần của đoạn
thẳng AB?

B


3
5

A

2
5

C

B

D

Hãy so sánh độ dài của đoạn thẳng AC
và đoạn thẳng AD
Độ dài của đoạn thẳng AC bé hơn độ dài
của đoạn thẳng AB
3
2
Hãy so sánh độ dài
AB và AB
Vậy

5

2AB < 3 AB
5
5

5


3
5

A

2
5

C

D

3
2
Hãy so sánh phân số và
5
5
*

2
3
<
5
5

B


3
5

A

2
5

C

D

3
2
Hãy so sánh phân số và
5
5
*

2
3
<
5
5

B


3
5

A

2
5

C

D

3
2
Hãy so sánh phân số và
5
5
*

2
2
3
3
<
hay
>
5
5
5
5

B


2) Nhận xét:
*Em có nhận xét gì về tử số và mẫu số của
2
3
hai phân số

?
5

5

3
2
*Hai phân số

có mẫu số bằng
2
3
5
5
nhau. Phân số
có tử số bé hơn ,phân số
5
5

có tử số lớn hơn.

Ví dụ


*Vậy muốn so sánh hai phân số có cùng mẫu
số ta làm như thế nào?
*Muốn so sánh hai phân số có cùng mẫu
số ta chỉ việc so sánh các tử số của chúng
*Trong hai phân số có cùng mẫu số:
-Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn.
-Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn.
-Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó
bằng.


3) Luyện tập thực hành
Bài tập 1:So sánh hai phân số sau:

3
7
7
8

5
7
5
8

4
3

2

3

9

11

Thảo luận nhóm đôi

2
11


3
7
7
8

<

5
7

4
3

>

5
8

2
11

>

2
3

<

9
11


Bài tập 2:
a)Nhận xét

5
2

Hãy so sánh 2 phân số
5
5
5
2 5
2
<1
< mà = 1 nên
5
5 5
5

- Nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số đó
như thế nào so với 1?
* Nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số bé
hơn 1


5
8

Hãy so sánh 2 phân số
5
5
5
8 5
8

>
= 1 nên
>1
5
5 5
5

- Nếu tử số lớn hơn mẫu số thì phân số đó
như thế nào so với 1?
* Nếu tử số lớn hơn mẫu số thì phân số
lớn hơn 1


1 4 7 6 9 12
b) So sánh các phân số sau với 1: ; ; ; ; ;
2 5 3 5 9 7

Thảo luận nhóm 4:
1
2

<1

7
>1
3
9
9

=1

4
5

<1

6
>1
5
12
7

>1

1
5


Bài 3: Viết các phân số bé hơn 1, có mẫu số là
5 và tử số khác 0.
Thảo luận nhóm lớn làm bài vào phiếu học tập

1 2 3 4
;
; ;
5 5 5 5
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×