Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: So sánh hai phân số cùng mẫu số

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ


Toán

I/ Kiểm tra bài cũ:
4
5
Quy đồng mẫu số các phân số

5
9

4 4 x9 36


5 5 x9 45
5 5 x5 25


9 9 x5 45


Vậy quy đồng mẫu số các phân số

4
36
25
5

ta được

5
45
45
9


Toán

So sỏnh hai phân số cựng mẫu số
2
3

Ví dụ: So sánh hai phân số
5
5
Vẽ đoạn thẳng AB. Chia đoạn thẳng AB thành 5 phần bằng nhau.
2 dài đoạn thẳng AB.
Độ dài đoạn thẳng AC bằng
độ
5 3
Độ dài đoạn thẳng AD bằng
độ dài đoạn thẳng AB.

5

Nhìn hình vẽ ta thấy :
2
2
3 ;
3


>
<
5
5
5
5

A

3
5

2
5

Trong hai phân số có cùng mẫu số:
- Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn.
- Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn.
- Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

C

D

B


Toán

So sỏnh hai phân số cựng mẫu số
Ví dụ: So sánh hai phân số
2
5

3
< 5 ;

3
5

2
> 5

3
2
và 5
5

3
5

A

Trong hai phân số có cùng mẫu số:
- Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn.
- Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn.
- Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

2
5

C

D

Thực hành:
Bài 1:

a)
b)

So sánh hai phân số

3
5

<
7
7
2
4

>
3
3

c)

7
5
>
8 và 8

d)

2
9
<

11
11

B


Toán

So sỏnh hai phân số cựng mẫu số
Ví dụ: So sánh hai phân số
2
5

3
< 5 ;

3
5

2
> 5

3
2
và 5
5
A

Trong hai phân số có cùng mẫu số:
- Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn.
- Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn.
- Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

3
5

2
5

C

B

D

Thực hành:
Bài 1:
Bài 2:
a) Nhận xét :

2
•5

5
<
55
= 1
5

nên

Nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số bé hơn 1.

8
5
• >
5
55
8
> 1.
= 1 nên
5
5

Nếu tử số lớn hơn mẫu số thì phân số lớn hơn 1.

2
5

<

1.


Toán

So sỏnh hai phân số cựng mẫu số
Ví dụ: So sánh hai phân số
2
5

3
< 5 ;

3
5

2
> 5

3
2
và 5
5

3
5

A

Trong hai phân số có cùng mẫu số:
- Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn.
- Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn.
- Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

2
5

C

D

Thực hành:
Bài 1:
Bài 2:b) So sánh các phân số sau với 1 :
11 4
7
4 6
2 2 ; <51 ; 3 ;5 <5

6
> 1 ;
5

1 ;;

9
7 12
;
> 1. ;
9
7
3

9
= 1 ;
9

12
> 1.
7

B


Toán

So sỏnh hai phân số cựng mẫu số
Ví dụ: So sánh hai phân số
2
5

3
< 5 ;

3
5

2
> 5

3
2
và 5
5
A

Trong hai phân số có cùng mẫu số:
- Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn.
- Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn.
- Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

3
5

2
5

C

B

D

Thực hành:
Bài 1:
Bài 2:

Trò chơi: “Nhóm đúng và nhanh nhất”

Viết các phân số các phân số bé hơn 1, có mẫu số là 5 và tử số khác 0.

1
5

2
5

3
5

4
5


Toán

So sỏnh hai phân số cựng mẫu số
Ví dụ: So sánh hai phân số
2
5

3
< 5 ;

3
5

2
> 5

3
2
và 5
5
A

Trong hai phân số có cùng mẫu số:
- Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn.
- Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn.
- Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.
II/ Thực

Bài 1:
Bài 2:
Bài 3:

hành

3
5

2
5

C

D

B
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×