Tải bản đầy đủ

Lich day bai day SHCM LT

Phòng giáo dục lệ thuỷ
Cụm chuyên môn số 3

cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Tiết và bài dạy SHCM liên trờng
Tại thcs Hồng Thủy
Ti
ết

Môn
Lớp

Tiết CT- Bài dạy

2
1
1
2


Toán 9B
Toán 9E
Lý 8A
Sinh 8A

Tiết
Tiết
Tiết
Tiết

23:
21:
10:
21:

Đồ thị Hàm số y = ax+ b
Hàm số bậc nhất.
áp suất chất lỏng
Hô hấp và các cơ quan hô hấp.

1

Hóa 8C

Tiết 21: Định luật bảo toàn khối lợng

2

Văn 9E

Tiết 45: Đoàn thuyền đánh cá (t1)

1
2
2

Văn 9D
Sử 9c
Địa 9ATiết 44: Tổng kết về từ vựng.
Tiết 10: Nớc Mỹ
Tiết 20: Trung du và miền núi Bắc bộ

2
1
1

T.Anh 9D Tiết 19: U3 L5
T. Anh 9b Tiết 20: U4 L1
T. Dục 9A Tiết 18: Chạy ngắn - Chạy bền

GV dạy

đ/c Hùng - GV Ng Bắc
đ/c Lợi - GV Hồng Thủy
đ/c
GV Cam Thủy
đ/c Tình - GV Hồng
Thủy
đ/c Thanh - GV Hồng
Thủy
đ/c Hơng - GV Hồng
Thủy
đ/c
GV Cam Thủy
đ/c Hởng GV Ng Bắc
đ/c Thơng GV Hồng
Thủy
đ/c Sáu GV Ng Bắc
đ/c
Gv Cam Thủy
đ/c Dũng - GV Hồng
Thủy

Trờng THCS Hông Thủy thông báo cho các trờng trong cụm chuẩn bị.
Cụm phó


Vâ Thµnh §ångTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×