Tải bản đầy đủ

bien thanh toan

Đơn vị: Trờng THCS Hồng Thủy
HD
Bộ phận:

Mẫu số 37 (Ban hành theo QDD số:

19/2006/QDD/BTC)

Mã đơn vị SDNS: 1010706

(Ngày 30/3/2006 của Bộ trởng Bộ

Tài Chính)

Giấy đề nghị thanh toán
Ngày..thángnăm 20
Số:

Kính gửi: Ông hiệu trởng trờng THCS Hồng Thủy
Họ tên ngời đề nghị thanh toán:


Bộ phận (hoặc địa chỉ):

Nội dung thanh toán:

Số tiền:. Viết bằng chữ:


(Kèm theo Chứng từ gốc).
Ngời đề nghị thanh toán
Ngời duyệt
Kế toán trởng
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)

Đơn vị: Trờng THCS Hồng Thủy
HD
Bộ phận:

Mẫu số 37 (Ban hành theo QDD số:

19/2006/QDD/BTC)

Mã đơn vị SDNS: 1010706

(Ngày 30/3/2006 của Bộ trởng Bộ

Tài Chính)

Giấy đề nghị thanh toán
Ngày..thángnăm 20
Số:

Kính gửi: Ông hiệu trởng trờng THCS Hồng Thủy
Họ tên ngời đề nghị thanh toán:Bộ phận (hoặc địa chỉ):

Nội dung thanh toán:

Số tiền:. Viết bằng chữ:


(Kèm theo Chứng từ gốc).
Ngời đề nghị thanh toán
Ngời duyệt
Kế toán trởng
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×