Tải bản đầy đủ

phieu lien lac tong quat

Ngày
tháng

Các khoản đóng góp

Về khoản Số tiền
nộp

điểm khảo sát các đợt

Môn

Phòng gd & ĐT Lệ thuỷ
Trờng thcs hồng thuỷ
----***-----


nhận

Nhận xét tổng quát của GVCN và ý


Xếp loại học lực - hạnh kiểm

đầu

Học

Học

năm

kỳ I

kỳ II

Học kỳ I
ĐTB
XK

Học kỳ II
ĐTB
xL

kiến của cha mẹ học sinh

Cả năm
ĐTB
xL

Nhận xét của giáo viên chủ

Phiếu liên lạc
nhiệm:

Toán

............................................

Vật lý

Nhà trờng..................


và gia đình

Năm học: ............................................
20........ - 20........
..................

............................................

Hoá học

..................
Học
kỳ I
Sinh học
Ngữ văn
Lịch sử

địa lý

Kết quả học tập và rèn luyện

............................................
..................
ý kiến của cha mẹ học sinh:
............................................
..................

Học
............................................
sinh:.........................................................
..................
Lớp:........................................................
............................................
.........
..................
Địa
chỉ:............................................................
............................................
..................

Tiếng anh
GDCD
Công nghệ

GV chủ nhiệm
ởng

hiệu tr-

Nhận xét của giáo viên chủ
nhiệm:
............................................
..................
............................................
..................
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×