Tải bản đầy đủ

may tinh

Trờng THCS Hồng Thủy
Bộ phận chuyên môn

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Tờ trình
Kính gửi: Hiệu trởng trờng THCS Hồng Thủy
Tôi tên là: Lê Đình Lý
Chức vụ: P. Hiệu trởng - Phụ trách chuyên môn
Tôi hiện đang sử dụng máy tính xách tay do nhà trờng cung
cấp. Ngày 15 tháng 1 năm 2013 máy tính bị hỏng bàn phím. Tôi
đã chủ động sữa chữa máy để phục vụ cho công việc của mình
với số tiền nh sau:
Số tiền sữa chữa bàn phím: 700 000 đ
Số tiền bằng chữ : Bảy trăm nghìn đồng chẵn.
(có hóa đơn kèm theo)
Vậy kính mong hiệu trởng nhà trờng duyệt để phục vụ công tác
quản lý đợc tốt.
Hồng Thủy, ngày 01 tháng

02 năm 2013
Hiệu trởng

Võ Thành Đồng
Đình Lý

Ngời làm tờ trình

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×