Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Tìm phân số của một số

Trường Tiểu học Cẩm Bình


KIỂM TRA BÀI CŨ

1- Tính:
2
3 x
3

;

4
6
x
7
5

Bài làm
6
3x2

2
x
3
=
=
= 2
3
3
3
24
4
4x6
6
x
=
=
35
7x5
7
5


KIỂM TRA BÀI CŨ
số1 học sinh đó là học sinh
4
lớp 4A. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh đang tập bơi ?
2 .Có 28 học sinh đang tập bơi,

Bài giải
Số học sinh đang tập bơi của lớp 4A là:
28 : 4 = 7 ( học sinh )
Đáp số: 7 học sinh


Bài toán:
Một rổ cam có 12 quả.
2
Hỏi
số cam trong rổ là
3


bao nhiêu quả cam ?
Nhận xét:
1 số cam trong rổ là
3

12 quả cam

:

12 : 3 = 4 (quả)
2
3

số cam trong rổ là :
4 x 2 = 8 (quả)

Ta có thể tìm

qủa
4?quả8
quả ?quả

Bài giải
2 số cam trong rổ là:
3
2
12 x
= 8 (quả)
3
Đáp số: 8 quả cam.

2
số cam trong rổ như sau:
3
2
12 x 3 = 8 ( quả)
2
2
Muốn
Muốn
tìmtìm3 củacủa
số số
12 12
ta lấy
ta làm
số 12
thếnhân
nào?với
3

2
3


ví dụ
a.Tìm 2 của 15?
3
b.Tìm 5 của 24?
6
c.Tìm 7 của 30?
5

15 x 2 = 10
3
24 x 5 = 20
6
30 x 7 = 42
5

Muốn
Muốn tìm
tìm phân
phân số
số của
của một
một số
số ta
ta lấy
làm
thếnhân
nào?với phân số cần tìm .
số đó


Luyện tập:
Bài 1:Một lớp học cú 35 học sinh, trong đú 3/5 số học
sinh được xếp loại khỏ. Tớnh số học sinh xếp loại khỏ
của lớp học đú.
Bài giải
Số học sinh xếp loại khỏ của lớp học đú là:
35 x 3/5 = 21(học sinh)
Đỏp số: 21 học sinh


Toán

Bài 2: Một sân trường hình chữ nhật có chiều
dài là 120m, chiều rộng bằng 5/6 chiều dài.
Tính chiều rộng của sân trường?
Bài giải
Chiều rộng của sân trường đó là:
120 x 5/6 = 100 (m)
Đáp số: 100 m


Bài 3:Lớp 4A có 16 học sinh nam và số học sinh
nữ bằng 9/8 số học sinh nam. Hỏi lớp 4A có bao
nhiêu học sinh nữ?
Bài giải
Lớp 4A có số học sinh nữ là:
16 x 9/8 = 18 (học sinh)
Đáp số: 18 học sinh nữ


1

2
1

2

1

2

3

4
3

3

4

4


Câu hỏi:

?

Hãy chọn đáp án đúng
2
=
3
Số thích hợp để viết vào ô trống là:
Cho

9 x

A

8

B

6

C

4
5

D


Câu hỏi:

?

2 Của 10 quả cam là bao nhiêu quả ?
5

4 quả


Câu hỏi:

?

Chọn đáp án đúng
Cách tính nào sai ?
A

B

C

20
10 x 2
2
= 4
=
=
10 x
5
5
5
20
10 x 2
10 x 2
2
= 4
=
=
=
10 x
5
1x5
1
5
5
10 x

10 x 5
2
50
=
=
= 25
5
2
2


Câu hỏi:

?

3
Của một tá bút chì là bao nhiêu chiếc ?
4

9 chiếcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×