Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Tìm phân số của một số

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

TOÁN 4 – TUẦN 25
TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ


Toán: Tìm phân số của một số.
Bµi to¸n:
2
Mét ræ cam cã 12 qu¶. Hái
3
trong ræ lµ
bao nhiªu qu¶ cam?

12

sè cam


? qu¶


12 qu¶
Nhận xét:

a)

1
số cam trong rổ là : 12 : 3 = 4 (quả)
3
2
số cam trong rổ là : 4 x 2 = 8 (quả)
3


2
b) Ta có thể tìm số cam
3

trong rổ như sau:

2
12 x = 8 (quả)
3
Bài giải

2
Số cam trong rổ là :
3
2
12 x

3

= 8 (quả)

Đáp số: 8 quả cam.2
của
3

Muốn tìm
số 12 ta
2
lấy 12 nhân với 3 .


Bài tập 1:

Trắc nghiệm

3
Một lớp học có 35 hoc sinh, trong đó
5

số học sinh được xếp loại khá. Tính
số học sinh xếp loại khá của lớp đó


3
A) 35 x
5
sinh) 3
B) 35 :
5
sinh)
3
C) 35 5
sinh )
3
D) 35 + 5
sinh)

=

21(häc

= 72(häc
= 27(häc
= 42(häc


Bài 2:
Một sân trường hình chữ nhật có chiều
dài 120m, chiều rộng bằng 5 chiều dài.
6
Tính chiều rộng của sân trường .


Bài giải :
Chiều rộng của sân trường là:

120 x

5 = 100
6(m)

Đáp số: 100 mTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×