Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Tìm phân số của một số

BÀI GIẢNG TOÁN 4 CHƯƠNG 4
BÀI 2: TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ


Toán
Bài
Bài cũ
cũ::
1

Tính
Tính::

a) 4  6 = 4 6 = 24
5 7 4 6 35


2
1
2
1= 2 =1

b)  =
9 2
9 2 18 9


Toán
Bài
Bài cũ
cũ::
2 Mẹ hái được 36 quả cam, mẹ biếu bà 1 số cam
3
đó. Hỏi mẹ biếu bà bao nhiêu quả cam?
Bài
Bàigiải
giải::
Số
Sốquả
quảcam
cammẹ
mẹbiếu
biếubà
bàlà
là ::
36
36::33 == 12
12(quả)
(quả)
Đáp
Đápsố
số::12
12quả
quả


năm 2014

Toán
Tìm phân số của một số

Bài toán: Một rổ cam có 12 quả. Hỏi 2 số cam trong rổ là


3
?
quả
bao nhiêu quả?
Nhận xét:

12 quả
1
a) số cam trong rổ là: 12 : 3 = 4 (quả)
3
2 số cam trong rổ là: 4 2 = 8 (quả)
3
b) Ta có thể tìm 2 số cam trong rổ như sau:
3 2
12 
= 8 (quả)
3


Toán
Tìm phân số của một số

2
Bài toán: Một rổ cam có 12 quả. Hỏi số cam ? quả
3
trong rổ là bao nhiêu quả?

Nhận
xét
1

a) 3 số cam trong rổ là: 12 : 3 = 4 (quả)
2
12 quả
số cam trong rổ là: 4 2 = 8 (quả)
3
2
b) Ta có thể tìm số cam
Bài
giải
::
Bài
giải
3
2
trong rổ như sau:
sốquả
quảcam
camtrong
trongrổ
rổlà
là ::
3 số
2 = 8 (quả)
2

12

12
= 8 (quả)
12
= 8 (quả)
3
3
Đáp số : 8 quả

Đáp số : 8 quả

2 của số 12 ta lấy số 12 nhân với 2.
Muốn
tìm
Muốn tìm3 của số 12 ta lấy số 12 nhân với 3 .


Toán
Tìm phân số của một số
2 của số 12 ta lấy số 12 nhân với 2.
Muốn
tìm
Muốn tìm3 của số 12 ta lấy số 12 nhân với 3 .
Ví dụ: Tìm :
3
a)
của 15 là 15  3 = 9
5
5
b) 3 của 40 là 40  3 = 15
8
8

Muốn tìm phân số của một số ta lấy số đó
nhân với phân số.Toán
Tìm phân số của một số
3
1 Một
Mộtlớp
lớphọc
họccó
có35
35học
họcsinh,
sinh,trong
trongđó
đócó
có 5 số
số
học
họcsinh
sinhđược
đượcxếp
xếploại
loạikhá.
khá.Tính
Tínhsố
sốhọc
họcsinh
sinhxếp
xếploại
loại
khá
khácủa
củalớp
lớphọc
họcđó
đó..
Bài
Bàigiải
giải::
Số
Sốhọc
họcsinh
sinhxếp
xếploại
loạikhá
khácủa
củalớp
lớphọc
họcđó
đólà
là ::
3
35
35  5 == 21
21(học
(họcsinh)
sinh)
Đáp
Đápsố
số::21
21học
họcsinh
sinh


Toán
Tìm phân số của một số
2 Một
Mộtsân
sântrường
trườnghình
hìnhchữ
chữnhật
nhậtcó
cóchiều
chiềudài
dài
5 chiều dài. Tính chiều rộng
120m,
chiều
rộng
bằng
120m, chiều rộng bằng 6 chiều dài. Tính chiều rộng
của
củasân
sântrường.
trường.
Bài
Bàigiải
giải::
Chiều
Chiềurộng
rộngcủa
củasân
sântrường
trườnglà
là ::
5

120
120
100(m)
(m)
6 == 100

Đáp
Đápsố
số:100m
:100m


Toán

Tìm phân số của một số.

Hãy hái 3 số quả trên cây.
8


3
Hãy hái 8 số quả trên cây.


Toán
Tìm phân số của một số
Muốn tìm phân số của một số ta lấy số đó
nhân với phân số.
Xem sách trang 135
Bài sau: Phép chia phân sốTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×