Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Tìm phân số của một số


Toán
Bài
Bài cũ
cũ::
1

Tính
Tính::

a) 4  6 = 4 6 = 24
5 7 4 6 35


2
1
2
1= 2 =1
b)  =
9 2
9 2 18 9Toán
Bài
Bài cũ
cũ::
2 Mẹ hái được 36 quả cam, mẹ biếu bà 1 số cam
3
đó. Hỏi mẹ biếu bà bao nhiêu quả cam?
Bài
Bàigiải
giải::
Số
Sốquả
quảcam
cammẹ
mẹbiếu
biếubà
bàlà
là ::
36
36::33 == 12
12(quả)
(quả)
Đáp
Đápsố
số::12
12quả
quả


Toán
Tìm phân số của một số

Bài toán: Một rổ cam có 12 quả. Hỏi 2 số cam trong rổ là
3
?
quả
Bao nhiêu quả?
Nhận xét:12 quả
1
a) số cam trong rổ là: 12 : 3 = 4 (quả)
3
2 số cam trong rổ là: 4 2 = 8 (quả)
3
b) Ta có thể tìm 2 số cam trong rổ như sau:
3 2
12 
= 4 (quả)
3


Toán
Tìm phân số của một số

2
Bài toán: Một rổ cam có 12 quả. Hỏi số cam ? quả
3
trong rổ là bao nhiêu quả?

Nhận
xét
1

a) 3 số cam trong rổ là: 12 : 3 = 4 (quả)
2
12 quả
số cam trong rổ là: 4 2 = 8 (quả)
3
2
b) Ta có thể tìm số cam
Bài
giải
::
Bài
giải
3
2
trong rổ như sau:
sốquả
quảcam
camtrong
trongrổ
rổlà
là ::
3 số
2 = 8 (quả)
2

12

12
= 4 (quả)
12
= 8 (quả)
3
3
Đáp số : 8 quả

Đáp số : 8 quả

2 của một số ta lấy số 12 nhân với 2 .
Muốn
tìm
Muốn tìm 3 của một số ta lấy số 12 nhân với 3 .


Toán
Tìm phân số của một số
2 của một số ta lấy số 12 nhân với 2 .
Muốn
tìm
Muốn tìm 3 của một số ta lấy số 12 nhân với 3 .

Ví dụ: Tìm :

3
a)
của 15 = 15  3 = 9
5
5
b) 3 của 40 = 40  3 = 15
8
8

Muốn tìm phân số của một số ta lấy số
nhân với phân số.Toán
Tìm phân số của một số
3
1 Một
Mộtlớp
lớphọc
họccó
có35
35học
họcsinh,
sinh,trong
trongđó
đócó
có 5 số
số
học
họcsinh
sinhđược
đượcxếp
xếploại
loạikhá.
khá.Tính
Tínhsố
sốhọc
họcsinh
sinhxếp
xếploại
loại
khá
khácủa
củalớp
lớphọc
họcđó
đó..
Bài
Bàigiải
giải::
Số
Sốhọc
họcsinh
sinhxếp
xếploại
loạikhá
khácủa
củatrường
trườnghọc
họcđó
đólà
là ::
3
35
35  5 == 21
21(học
(họcsinh)
sinh)
Đáp
Đápsố
số::21
21học
họcsinh
sinh


Toán
Tìm phân số của một số
2 Một
Mộtsân
sântrường
trườnghình
hìnhchữ
chữnhật
nhậtcó
cóchiều
chiềudài
dài
5 chiều dài. Tính chiều rộng
120m,
chiều
rộng
bằng
120m, chiều rộng bằng 6 chiều dài. Tính chiều rộng
của
củasân
sântrường.
trường.
Bài
Bàigiải
giải::
Chiều
Chiềurộng
rộngcủa
củasân
sântrường
trườnglà
là ::
5

120
120
100(m)
(m)
6 == 100

Đáp
Đápsố
số:100m
:100m


Toán
Tìm phân số của một số
3 Lớp
4A

16
học
sinh
nam

số
họa
sinh
nữ
Lớp
4A

16
học
sinh
nam

số
họa
sinh
nữ
9
bằng
bằng 8 số
sốhọc
họcsinh
sinhnam.
nam.Hỏi
Hỏilớp
lớp4A
4Acó
cóbao
baonhiêu
nhiêu
học
họcsinh
sinhnữ?
nữ?
Bài
Bàigiải
giải::
Số
Sốhọc
họcsinh
sinhnữ
nữlớp
lớp4A
4Acó
cólà
là ::
9

16
== 18
(học
sinh)
16
18
(học
sinh)
8

Đáp
Đápsố
số:18
:18học
họcsinh
sinh


Toán

Tìm phân số của một số.

Hãy hái 2 số quả ở mỗi cây.
6


Hãy hái 2 số quả ở mỗi cây.
6Toán
Tìm phân số của một số
Muốn tìm phân số của một số ta lấy số
nhân với phân số.
Xem sách trang 135
Bài sau: Phép chia phân số
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×