Tải bản đầy đủ

Tuan 9

TUẦN 9
(Từ ngày 14/10/2013 đến ngày 20/10/2013)
I. NỘI DUNG CHUYÊN MÔN CẦN TRIỄN KHAI:
1. Thực hiện chương trình.
Thực hiện chương trình tuần 8.
2. Dạy và học:
Ổn định nề nếp soạn giảng, dạy học trên lớp. Nâng cao chất lượng dạy học
bằng cách khai thác tốt ĐDDH và đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng bồi
dưỡng học sinh yếu kém.
Thực hiện tốt công tác SHCM liên trường theo kế hoạch, tổ chức vào ngày
15/10.
Dự giờ đạt 13 tiết/gv.
Thực hiện BDHSG theo chuyên đề của PGD, thực hiện theo TKB, mỗi tuần
1 buổi 3 tiết.
GV chủ động phụ đạo học sinh yếu kém theo kế hoạch cá nhân và kế hoạch
của chuyên môn.
Tăng cường sử dụng giáo án điện tử trong dạy học, khai thác hiệu quả các
phòng bộ môn. phòng nghe nhìn.
3. Công tác kiểm tra nội bộ trường học:
- Kiểm tra hồ sơ tổ CM: nộp cho CM ngày 18/10
- Tổ chuyên môn kiểm tra việc thực hiện quy chế của tổ viên (vào điểm, kí

sổ đầu bài, báo sử dụng ĐDDH, phiếu báo giảng).
*Toàn diện: (Thực hiện trong 2 tuần)
+ Đ/c : Đ/c Hà (B) - Thủy kiểm tra.
+ Đ/c Xuyến: Đ/c Viễn kiểm tra.
+ Đ/c Mùi: Đ/c Thanh kiểm tra.
* Chuyên đề:
+ Đ/c Thức (Hồ sơ, Quy chế): Đ/c San kiểm tra.
+ Đ/c Tình a (Hồ sơ, Giảng dạy): Đ/c Thanh kiểm tra.
4. Công tác khác:
- Dạy nghề theo TKB (đc Xuyến dạy).
- Chuẩn bị tốt các điều kiện chào mừng ngày 20/10
II. NHỮNG VẤN ĐỀ BỔ SUNG:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×