Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Tìm phân số của một số

BÀI GIẢNG TOÁN 4 CHƯƠNG 4
BÀI 2: TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ


Toán
Một số tính chất của phép nhân phân số :
1. Tính chất giao hoán
2. Tính chất kết hợp
3. Tính chất nhân một tổng hai phân số với phân số thứ ba

2


Toán
Bài 1 : Hãy viết chữ số ( 1, 2, 3 ) chỉ tên tính chất của phép nhân
phân số cho đúng với mỗi ví dụ ( A, B, C):
1) Tính chất kết hợp
2) Tính chất giao hoán

3) Tính chất nhân một tổng hai phân số với phân số thứ ba


A)

3

x

10

B)

1

C)

5

5

=

10

x

2
3

5

2

x

5
+

=

4
4


5

x

10
3

x

3

Tính chất giao hoán ( 2 )

10
1

2

x

2
2
4

=

3

x

5
3
5

x

Tính chất kết hợp ( 1)

4
2
4

+

4
5

x

2
4

Tính chất nhân một tổng hai
phân số với phân số thứ ba ( 3)
3


Toán
Bài 2 : Hãy tìm kết quả đúng cho bài toán sau:
1
Toàn có 36 hòn bi. Số hòn bi đỏ bằng
số hòn bi Toàn có. Hỏi Toàn
3
có bao nhiêu hòn bi đỏ?
36 : 3 = 12 (hòn bi)

4


Toán
Tìm phân số của một số
? quả

Rổ cam có: 12 quả
2
số cam trong rổ : ? quả cam
3

12 quả
Nhận xét: Hãy quan sát hình vẽ và cho biết:
2
1
1)
số cam trong rổ gấp mấy lần so với
số cam trong rổ?
3
3
1
2
2) Nếu đã biết
số cam trong rổ là bao nhiêu quả, làm thế nào để biết
3
3
số cam trong rổ là bao nhiêu quả?
5


Toán
Tìm phân số của một số
? quả

Có 12 quả cam trong rổ
2
số cam trong rổ : ? quả cam
3

12 quả

Kết luận:
1)

2

số cam trong rổ gấp 2 lần so với

3
1
2) Nếu đã biết
trong
3

1

số cam trong rổ.

3
1
số cam trong rổ là bao nhiêu quả, ta lấy
3

số cam

rổ nhân với 2.
6


Toán
Tìm phân số của một số
? quả

Có 12 quả cam trong rổ
2
số cam trong rổ : ? quả cam
3

Kết luận: Cách tìm
+ Tìm
+ Tìm

1
3
2

2

số cam trong rổ:

3
số cam trong rổ:
số cam trong rổ:

3
+ Ta có thể tìm

2
3

12 quả

12 : 3 = 4 (quả)
4 x 2 = 8 (quả)

số cam trong rổ như sau: 12 x

2
3

= 8 (quả)
7


Toán
Tìm phân số của một số
? quả

Có 12 quả cam trong rổ
2
số cam trong rổ : ? quả cam
3

Giải
2

12 quả

số cam trong rổ là:

3
12 x

2

= 8 (quả)

Muốn tìm

2

của số 12 ta làm thế nào?

3
3
Đáp số: 8 quả cam
2
Muốn tìm
của số 12 ta lấy số 12 nhân với
3

2
3

.

8


Toán
Tìm phân số của một số
Muốn tìm

2

của số 12 ta lấy số 12 nhân với

3
Hãy tìm:
3
1)
của 15
5
3
của 15 là : 15
5
2)

2
3
2
3

2

.

3

x

3

= 9

5

của 18
của 18 là : 18 x

2
3

= 12
9


Toán
Tìm phân số của một số
Thực hành
Bài 1/135

Lớp có : 35 học sinh
3
Loại khá :
số học sinh
5
Loại khá : ? học sinh
Giải
Số học sinh được xếp loại khá là:
3
35 x
= 21(học sinh)
5
Đáp số : 21 học sinh
10


Toán
Tìm phân số của một số
Thực hành
Bài 2/135

Chiều dài : 120m

Chiều rộng : ? m
Giải
Chiều rộng của sân trường là:
120 x

5

= 100 (m)

6
Đáp số : 100 mét

11


Toán
Tìm phân số của một số
Thực hành
Bài 3/135

Nam : 16 học sinh

Nữ (

9

số học sinh nam) : ? học sinh

8

Số học sinh nữ của lớp 4A là:
16 x

9

= 18 (học sinh)

8
Đáp số : 18 học sinh

Giải
Số học sinh nữ của lớp 4A là:
16 : 8 x 9 = 18 (học sinh)
Đáp số : 18 học sinh

12


Toán
Tìm phân số của một số
? quả

Có 12 quả cam trong rổ
2
số cam trong rổ : ? quả cam
3

Giải
2

12 quả

số cam trong rổ là:

3
12 x

2

= 8 (quả)

3
Đáp số: 8 quả cam
2
Muốn tìm
của số 12 ta lấy số 12 nhân với
3

2
3

.

13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×