Tải bản đầy đủ

Tuan 02

Kế HOạCH TUầN 02
(Từ ngày 26/8/2013 đến ngày 01/9/2013)
I. NộI DUNG CHUYÊN MÔN CầN TRIểN KHAI:
1. Thực hiện chơng trình.
Thực hiện chơng trình tuần 02.
TKB 02 - gv và học sinh tiếp nhận ngày 26/8
2. Dạy và học:
Đảm bào nề nếp dạy học từ khâu soạn bài đến việc tổ chức
dạy học trên lớp đảm bảo ngay từ đầu năm. Nắm chắc đối tợng
học sinh để có những giải pháp dạy học hợp lý.
Chú trọng công tác giảng dạy, phân loại đối tợng học sinh để
thành lập các đội tuyển HSG và có biện pháp giúp đỡ HSY ngay từ
đầu năm.
Tăng cờng công tác dự giờ thăm lớp đảm bảo 2 tiết/gv, giúp
đỡ các giáo viên trẻ mới ra trờng.
Lên phiếu báo giảng và phiếu báo ĐDDH theo phần mềm
OMMS sau đó in ra nộp cho đc M Lý (phiếu báo giảng), đc Liên
(phiếu báo ĐDDH)
Hớng dẫn học sinh sử dụng vỡ bài tập truyền thống đảm bảo
khoa học cho từng bộ môn.
Hoàn thành kế hoạch sử dụng ĐDDH theo tuần, tháng và năm

(tải mẫu tại Web). Các giáo viên rà soát lại các dụng cụ học tập của
bộ môn để lên kế hoạch cho hợp lí.
- Sinh hoạt tổ chuyên môn:
+ Phân công nhiệm vụ đầu năm cho từng thành viên trong
tổ.
+ Nêu rõ các quy định của tổ, của nhóm chuyên môn.
+ Lập đề án đăng kí chỉ tiêu phấn đấu cũng nh định hớng
thi đua trong năm học.
3. Công tác khác:
- Thực hiện tốt công tác tập luyện chuẩn bị cho khai giảng
(tổng duyệt ngày 03/9, hoàn thành các điều kiện cho khai giảng
trong ngày 04/9)


- Làm tốt công tác cung cấp tin bài cho trang Web (1 tin
bài/tổ). Thực hiện nghiêm túc việc đăng kế hoạch tổ, công đoàn,
chi đoàn, đội.
- Tô trởng phân công dạy thay cho các đồng chí tham gia
bóng chuyền ngày 28/8 và 31/8.
Tiếp tục hoàn thành hồ sơ kiểm định chất GD.
II. NHữNG VấN Đề CầN Bổ SUNG:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×