Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Tìm phân số của một số


Toán
1- Tính:
2 .Có

KIỂM TRA BÀI CŨ
2
3 x
3

;
1

4
6
x
7
5

28 học sinh đang tập bơi,
số học sinh đó là học

4
sinh lớp 4A.
Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh đang tập bơi ?
Bài làm
6
3
x
2
2
3 x
=
=
= 2
3
3
3
24
4
4x6
6
x
=
=
35
7x5
7
5


Toán
KIỂM TRA BÀI CŨ

Bài giải
Số học sinh đang tập bơi của lớp 4A là:
28 : 4 = 7 (học
sinh )
Đáp số: 7 học sinh


ToánBài toán:
Một rổ cam có 12 quả.
2
Hỏi
số cam trong rổ là
3
bao nhiêu quả cam ?
Nhận xét:
1 số cam trong rổ là
3

12 quả cam

:

12 : 3 = 4 (quả)
2
3

số cam trong rổ là :
4 x 2 = 8 (quả)

Ta có thể tìm

qủa
4?quả8
quả ?quả

Bài giải
2 số cam trong rổ là:
3
2
12 x
= 8 (quả)
3
Đáp số: 8 quả cam.

2
số cam trong rổ như sau:
3
2
12 x 3 = 8 ( quả)
2
2
MUỐN
MuốnTÌM
tìm 3 CỦA
của sốSỐ
1212
ta TA
lấy LÀM
số 12 nhân
THẾ với
NÀO?
3


Thứ năm, ngày 1 tháng 3 năm 2021
Toán
ví dụ
a.Tìm 2 của 15?
3
b.Tìm 5 của 24?
6
c. Tìm 7 của 30 ?
5

15 x 2 = 10
3
24 x 5 = 20
6
30 x 7 = 42
5

Muốn
Muốntìm
tìmphân
phânsố
sốcủa
củamột
mộtsố
sốta
talấy
làmsố
đó
nhân
thế
nàovới
? phân số .


Toán
Luyện tập:
Bài 1:Một lớp học có 35 học sinh, trong đó 3 số học sinh
5
được xếp loại khá. Tính số học sinh xếp loại khá của lớp
học đó.
Tóm tắt:
Có: 35 học sinh
Khá: 3 học sinh
5
Loại khá : ? Học sinh

Bài giải
Số học sinh xếp loại khá của lớp học đó là:
35 x 3 = 21(học sinh)
5
Đáp số: 21 học sinh


Thứ năm ngày 1 tháng 3 năm 2012
TOÁN
• Bài 2: Một sân trường hình chữ nhật có chiều dài là 120m,
chiều rộng bằng 5 chiều dài. Tính chiều rộng của sân
6
trường?
Tóm tắt:
Chiều dài: 120m
Chiều rộng: 5 chiều dài
6

Tính chiều rộng? m

BÀI GIẢI

CHIỀU RỘNG CỦA SÂN
TRƯỜNG ĐÓ LÀ: 5
120 X

6

= 100 (M)

ĐÁP SỐ: 100 M


Toán
Bài 3:Lớp 4A có 16 học sinh nam và số học sinh nữ bằng
9 số học sinh nam. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh
nữ?
Tóm8 tắt:
Có: 16 học sinh nam
Nữ : 9 học sinh nam
8
Lớp 4A có: ? học sinh nữ

Bài giải
Lớp 4A có số học sinh nữ là:
16 x 9 = 18 (học sinh)
8
Đáp số: 18 học sinh nữ


1

2
1

2

1

2

3

4
3

3

4

4


Ô cửa số 1: ?
Hãy chọn đáp án đúng
Cho

9 x

2
=
3

Số thích hợp để viết vào ô trống là:
A

8

C

4

B

6

D

5


Ô cửa số 2: ?
2
5

Của 10 quả cam là bao nhiêu quả ?

4 quả


Ô cửa số 3:

?

Chọn đáp án đúng
Cách tính nào sai ?
A

B

C
C

20
10 x 2
2
= 4
=
=
10 x
5
5
5
20
10 x 2
10 x 2
2
= 4
=
=
=
10 x
5
1x5
1
5
5
10 x

10 x 5
2
50
=
=
= 25
5
2
2


Ô cửa số 4 :
3
4

?

Của một tá bút chì là bao nhiêu chiếc ?

9 chiếc
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×