Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Tìm phân số của một số


Toán
Tính và so sánh

1
của 12
3

1
12
3

=


S135

Toán

BÀI TOÁN:


TIẾT 147 : TÌM

PHÂN SỐ CỦA

MỘT SỐ

2
Một rổ cam có 12 quả . Hỏi
số
3
cam trong rổ là bao nhiêu quả
cam ? Nhận xét

1
số cam trong rổ là : 12 : 3 = 4(quả )
3
2 số cam trong rổ là : 4 x 2 = 8 (quả )
3
b, Ta có thể tìm số cam trong rổ như sau:

a,

2
12  = 8 (quả )
3

Bài giải

2
số cam trong rổ là :
3
2

12  = 8 (quả )
3
Đáp số :8 quả


Thứ tư ngày ..... tháng .... năm 200....
ToánS135

TIẾT 147 : TÌM
BÀI TOÁN:

MỘT SỐ 2

Một rổ cam có 12 quả . Hỏi

PHÂN SỐ CỦA
số

3
cam trong rổ là bao nhiêu quả cam ?
Nhận xét
1
a, số cam trong rổ là : 12 : 3 = 4(quả )
3
2 số cam trong rổ là : 4 x 2 = 8 (quả )
3
b, Ta có thể tìm số cam trong rổ như sau:

2
12  = 8 (quả )
3

Bài giải

2
số cam trong rổ là :
3
2

12  = 8 (quả )
3

Đáp số :8 quả

2
2
Muốn tìm của số 12 ta lấy số 12 nhân với
3
3


Thứ tư ngày ..... tháng ..... năm 200....
Toán
TIẾT 147 : TÌM

PHÂN SỐ CỦA

MỘT SỐ
BÀI 1 : B
Bài giải
Số học sinh xếp loại khá của lớp họcđó là:

3
35 
5

= 21 (học sinh)
Đáp số : 21 học sinh


Thứ tư ngày ..... tháng ..... năm 200....
Toán
TIẾT 147 : TÌM

MỘT SỐ
BÀI 1 : B
BÀI 2 : N

PHÂN SỐ CỦA


Thứ tư ngày 29 tháng 2 năm 2006
Toán
TIẾT 147 : TÌM

PHÂN SỐ CỦA

MỘT SỐ
BÀI 1 : B
BÀI 2 : N
Bài giải
Chiều rộng của sân trường là:

5
120  = 100 (m )
6
Đáp số : 100 m


Thứ tư ngày 29 tháng 2 năm 2006
Toán
TIẾT 147 : TÌM

PHÂN SỐ CỦA

MỘT SỐ
BÀI 1 : B
BÀI 2 : N
BÀI 3 : V

Bài giải:
Lớp 4 A có số học sinh nữ là:
16 x

9
8

= 18 (học sinh)
Đáp số: 18 học sinh
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×