Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Tìm phân số của một số

TẬP THỂ LỚP 4A KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ


Toán :

Kiểm tra bài cũ
Mẹ mua được 12 quả cam, mẹ đem biếu bà 1 số cam
3
đó. Hỏi mẹ đã biếu bà bao nhiêu quả cam ?


? quả
Bài toán: Một rổ cam có 12 quả.
Hỏi 2 số cam trong rổ là bao nhiêu quả cam?
3
12quả

Nhận xét:
a)

1

số cam trong rổ là: 12 : 3 = 4 (quả)
3
2
số cam trong rổ là: 4  2 = 8 (quả)
3
2
số cam trong rổ
3
2
8 (quả).
12 
3 =

b) Ta có thể tìm
như sau:

Bài giải
2 số cam trong rổ là:
3
2

= 8 ( quả )
12
3
Đáp số: 8 quả cam.

Muốn tìm 2 của số 12 ta lấy số 12 nhân với 2 .
3
3


Toán :

TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ

Ví dụ:
a. Tìm 2 của 15 ?
3
b. Tìm 3 của 20
415 x 2 = 10
3
20 x 3 = 15
4

Muốn
đónào?
nhân
Muốntìm
tìmphân
phânsố
sốcủa
củamột
mộtsố
sốtatalấy
làmsốthế
với phân số cần tìm .


Toán :

TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ

Bài 1: Một lớp học có 35 học sinh, trong
3
đó số học sinh được xếp loại khá.
5
Tính số học sinh xếp loại khá của lớp đó.


Toán :

TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ

Bài 2: Một sân trường hình chữ nhật có
chiều dài 120m, chiều rộng bằng 5 chiều
6
dài. Tính chiều rộng của sân trường.
Bài giải
Chiều rộng của sân trường là:

5
120 x
= 100 (m)
6
Đáp số: 100m


Trò chơi
27

3
5

cña 15 lµ…

4
2
7

10

2
9
3
8

cña 35 lµ…

cña 18 lµ…

của 72 là….

9
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×