Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Tìm phân số của một số


Toán:

Bài cũ:
Một rổ cam: 12 quả.
2
Hỏi 3 rổ cam: ? quả cam?
3
Bài giải:
3 rổ cam như thế có tất cả là:
12 x 3 = 36 (quả )
Đáp sô: 36 quả cam.


Toán:

Tìm phân số của một số

2 số cam trong rổ là
Bài toán: Một rổ cam có 12
quả.

Hỏi
SGK: 135 3
bao nhiêu quả cam? ? quả
Tóm tắt:

Nhận xét:

12 quả
a) 1 số cam trong rổ là: 12 : 3 = 4 (quả)
32
số cam trong rổ là: 4 2 = 8 (quả)
3

2
X
12 …
=8
3


Toán:
Bài toán:

Tìm phân số của một số
? quả

12 quả
b) Ta có thể tìm 2 số cam trong rổ như sau:
3
12  2 = 8 (quả)
3
Bài giải :
2
sô cam trong rổ là:
2
3
12 x
= 8 (quả)
3


Đáp sô : 8 quả cam.


Toán:

Tìm phân số của một số

2
2
Muốn
Muốntìm
tìm3 của
củasố
số12
12ta
talấy
lấysố
số12
12nhân
nhânvới
với 3..

Ví dụ: Tìm :

3
a)
của 15 = 15  3 = 9
5
5
b) 3 của 40 = 40  3 = 15
8
8

Muốn tìm phân số của một số ta lấy số ®ã
nhân với phân số cần tìm.Toán:
Bài 1:

Tìm phân số của một số

Tóm tắt:
Lớp học : 35 học sinh.
HS khá : 3 . Hỏi: ? HS khá?
5

Bài giải:

Số học sinh khá của lớp học đó là :
3
35 x
= 21 (học sinh)
5

Đáp số : 21 học sinh.


Toán:

Tìm phân số của một số

Bài 2 :

Tóm tắt : Sân trường:
Chiều dài : 120 m.
5
Chiều rộng:
. Hỏi chiều rộng: ? m.
6
Bài
Bàigiải
giải::

Chiều
Chiều rộng
rộng của
của sân
sân trường
trường là
là ::
5

120
120
100 (m)
(m)
6 == 100

Đáp
Đáp số
số :100
:100 m
m


Toán:

Tìm phân số của một số

Bài 3 :

Tóm tắt : Lớp 4A: nam: 16 học sinh.
9
nữ :
. Hỏi: ? HS nữ.
8

Bài
Bàigiải
giải::

Số
Số học
học sinh
sinh nữ
nữ lớp
lớp 4A
4Acó
có là
là ::
9

16
16
18 (học
(học sinh)
sinh)
8 == 18
Đáp
Đáp số
số :18
:18 học
học sinh
sinh


2
1. Tìm
2.
Biết đoạn
củathẳng
30. AC dài 50cm.
3
5
3.
Tìm
của
20
bằng
phép
tính
nào
?
Độ dài đoạn
thẳng
AB

bao
nhiêu
?
4
a.
b.
c. 30.
C
A
B
20. 4
50.
5
4
20 x
b. 30
20 x
c.
a.a.20
c. 10x
b.
5
4
5
20
cm.
cm.
cm.


Toán:

Tìm phân số của một số

Muốn tìm phân số của một số ta lấy số ®ã
nhân với phân số cần tìm.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×