Tải bản đầy đủ

Bìa phương án chữa cháy

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phơng án chữa cháy

Tên cơ sở: Trờng THCS Hồng Thủy
Địa chỉ: Thôn Thạch Thợng 1 - Xã Hồng Thủy
Lệ Thủy - Quảng Bình
Điện thoại: 0523 950040
Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp:
PHòNG GIáO DụC Và ĐàO TạO Lệ THủY

CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM

Mu PC 16
BH theo Thụng t s: 04/2004/TTBCA


Ngy 31- 3 -2004

c Lp T Do - Hnh Phỳc


mt
Mt

PHNG N CHA CHY

Loi
III

Tên cơ sở: Trờng THCS Hồng Thủy
Địa chỉ: Thôn Thạch Thợng 1 - Xã Hồng Thủy
Lệ Thủy - Quảng Bình
Điện thoại: 0523 950040

Qung Bỡnh, ngy..../..../2013

Qung Bỡnh, ngy..../..../......

Qung Bỡnh, ngy 22/8/2013

PHấ DUYT PHNG N

í KIN CA C QUAN, T
CHC, CP TRấN TRC TIP
QUN Lí

C QUAN, T CHC, C NHN
XY DNG PHNG N

Vừ Thnh ngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×