Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 2: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồBÀI MỚI :

(Trang 157)


Toán:
Bài toán1: Bản đồ Trường Mầm non
xã Thắng Lợi vẽ theo tỉ lệ 1 : 300.Trên
bản đồ, cổng trường rộng 2cm (khoảng
cách từ A đến B ) . Hỏi chiều rộng thật
của cổng trường là mấy mét ?


Bản đồ Trường Mầm non xã Thắng Lợi theo tỉ lệ 1:300

2cm
1cm
Độ dài
Bản

trên
đồ thu
Trường
bản
nhỏ
đồ
trên
Mầm
ứng với
Bài
toán
hỏi
gì?
độ
bảndài
non
đồ
xãthật
Thắng
(đoạn
là bao
AB
Lợinhiêu
)vẽ
dài
300)
xăng
mấy xăng
theo
tỉ-tilệ-mét?
–mét?(1cm
nào?
–ti (2cm
mét? xx300)
Tỉ lệ
1:300

A
2cm
B
Giải:
Chiều rộng thật của cổng trườnglà:
2 x 300 = 600 ( cm )
600 cm = 6 m
Đáp số : 6 m


Toán:
Bài toán 2 :
Trên bản đồ tỉ lệ 1:1 000 000,
quãng đường Hà Nội - Hải Phòng
đo được 102 mm . Tìm độ dài thật
của quãng đường Hà Nội - Hải
Phòng .


Sinh hoạt nhóm 2 tìm hiểu đề

Bài toán cho biết gì?
-Bản đồ vẽ theo tỉ lệ 1:1 000 000
-Quãng đường Hà Nội - Hải
Phòng (thu nhỏ)đo được 102 mm
Bài toán hỏi gì?
Tìm độ dài thật của quãng
đường Hà Nội - Hải Phòng .
Vở nháp


Giải:
Quãng đường Hà Nội - Hải Phòng dài là:
102 X 1 000 000 = 102 000 000 (mm )
102 000 000 mm = 102 km
Đáp số : 102 km


Toán:
Kết luận:
Muốn tìm độ dài thật, ta lấy độ
dài thu nhỏ trên bản đồ nhân với
độ dài thật tương ứng theo tỉ lệ
bản đồ.Toán:

Bài 1/157
Viết số thích hợp vào chỗ chấm

Tỉ lệ bản đồ
Độ dài thu nhỏ
Độ dài thật

1:500 000
2cm

1:15 000 1:2 000
3dm

50mm

1 000 000
…cm 45 000 dm100 000 mm

BC


Toán:
Bài 2/157

Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 200, chiều
dài phòng học lớp em đo được
4 cm. Hỏi chiều dài thật của
phòng học đó là mấy mét?


Sinh hoạt nhóm 2, thảo luận các
câu hỏi sau và giải bài toán 2/157
+Bài toán cho biết gì?
-Bản đồ vẽ theo tỉ lệ nào?
-Chiều dài của phòng học(thu
nhỏ) trên bản đồ là bao nhiêu?
+Bài toán hỏi gì?
Vở nháp


Giải:
Chiều dài thật của phòng học là
4 x 200 = 800 ( cm )
800cm = 8m
Đáp số : 8 m


Toán:

Bài 3/157

Trên bản đồ tỉ lệ 1: 2 500 000, quãng
đường Thành phố Hồ Chí Minh – Quy
Nhơn đo được 27 cm. Tìm độ dài thật
của quãng đường Thành phố Hồ Chí
Minh – Quy Nhơn.
+
2b


Giải:
Quãng đường Thành phố Hồ
Chí Minh –Qui Nhơn dài là:
27 x 2 500 000 = 67 500 000( cm )
67 500 000 cm = 675km
Đáp số :675 kmBC

Nhìn vào sơ đồ, tính độ dài thật
của quãng đường từ Đà Nẵng
đến Huế là bao nhiêu km?
Đà Nẵng

105 mm
Tỉ lệ1 : 1 000 000

Huế

Chọn kết quả đúng ghi vào bảng con
A. 1005 km

C. 1500 km

B. 105 km

D. 150 km


Chuẩn bị bài sau:
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×