Tải bản đầy đủ

Giáo án âm nhạc 9 học kì 1

Trờng THCS Hồng Thuỷ

-Giáo án âm nhạc lớp

9

Hc hỏt:

Tit:1

Búng dỏng mt ngụi trng

I. MC TIấU:

- HS hỏt ỳng giai iu v li ca bi Búng dỏng mt ngụi trng, th hin ỳng
nhng ch o phỏch cú trong bi.
- Luyn tp cỏch hỏt ho ging, hỏt lnh xng
- Qua ni dung bi hỏt, giỏo dc cỏc em cú tỡnh cm yờu mn mỏi trng
II. CHUN B CA GIO VIấN:

- Nhc c quen dựng: n oocgan

- Tp m n v hỏt thun thc bi Búng dỏng mt ngụi trng.
III. TIN TRèNH DY HC:

1. n nh t chc:
2.Kim tra bi c
3. Bi mi
H CA GV

GV ghi bng

(Khụng)

NI DUNG - GHI BNG

Tit 1:Hc hỏt

BểNG DNG MT NGễI TRNG
GV thuyt trỡnh 1. GV gii thiu: Mt s nột v nhc s
Hong Lõn v bi hỏt.
GV iu khin
2. GV cho HS nghe bi hỏt : Cú th qua
bng hoc GV t trỡnh by.
GV hi
3.Chia cõu, chia on: Bi hỏt gm my
on?
Bi hỏt gm hai on, on a t u n
trong lũng chỳng ta, on ny vit nhp
4/4. on b l phn tip theo, vit nhp
2/4.
Gv n
4. Luyn thanh: 1-2 phỳt
GV hng dn
5. Tp tng cõu: Dch ging = -5
GV hỏt mu v GV hỏt mu cõu mt, sau ú n giai iu
hng dn
cõu ny 2-3 ln, yờu cu HS nghe v hỏt
nhm theo. Nhng ch o phỏch, du lng

H CA HS


HS ghi bi
HS nghe
HS nghe
HS tr li

Luyn thanh
HS thc hin
HS tp hỏt

Giáo viên soạn: Lê Thị Hải Lý


Trờng THCS Hồng Thuỷ

-Giáo án âm nhạc lớp

9

v nt hoa m tng i khú hỏt, GV cú th
hỏt mu k hn hoc ch nh HS cú nng
khiu lm mu cho cỏc bn.
GV iu khin
GV tip tc n cõu mt v bt nhp cho HS
hỏt cựng vi ting n, hng dn HS hỏt
ỳng hai ch o phỏch trong cõu hỏt ny.
GV yờu cu
Tp tng t vi cỏc cõu tip theo, HS cn
thc hin ỳng nhng ch ngõn di, du
lng.
Khi tp xong, GV yờu cu HS nhm li c
bi
6. Hỏt y c bi?
GV iu khin
GV hỏt on a, HS hỏt on b. Sau ú i
li cỏch trỡnh by, khi GV hỏt, HS cn lng
nghe, cỏc em t kim tra xem hỏt ỳng cha
v sa li cho ỳng.
GV hng dn GV yờu cu HS th hin sc thỏi on a sụi
v m n
ni, linh hot, on b tha thit, lụi cun v
hng dn cỏch phỏt õm, nhc cỏc em ly
hi v sa nhng ch cũn sai tronmg ton
b bi hỏt.
7. Trỡnh by bi hỏt mc hon chnh
GV thao tỏc
GV chon tit iu Disco, tc 124 m.
GV yờu cu v Hỏt ton b bi v nhc li cõu kt 2 ln.
m n
GV iu khin
Tng t ng ti ch trỡnh by bi hỏt, t
trng c mt HS bt nhp.

HS thc hin

HS thc hin

HS trỡnh by

HS thc hin

HS trỡnh by
bi hỏt.
HS thc hin

4.Cng c:
- Cho c lp hỏt li ton bi
5.Dn dũ:
- V nh hỏt thuc li bi hỏt,su tm thờm cỏc bi hỏt v thy cụ.
- c trc bi mi.
IV.Rỳt kinh nghim:

Giáo viên soạn: Lê Thị Hải Lý


Trờng THCS Hồng Thuỷ

-Giáo án âm nhạc lớp

9

Tit:2

Nhc lớ::
S lc v quóng
Tp c nhc: Ging Son trng-TN s 1
I. MC TIấU:

- HS tỡm hiu v quóng trong õm nhc
- HS biờt cụng thc ging Son trng, TN v hỏt li bi TN s 1- Cõy sỏo. Th
hin ỳng trng múc n chm dụi, múc kộp trong bi TN.
II. CHUN B CA GIO VIấN:

- Nhc c quen dựng: n oocgan
- n v hỏt thun thc bi Búng dỏng mt ngụi trng
- n, c nhc v hỏt ỳng bi TN s 1 - Cõy sỏo
- Tp n giai iu c bi Cõy sỏo.
III. TIN TRèNH DY HC:

1. n nh t chc:
2. Kim tra bi c: cú th xen k trong tit hc
3. Bi mi
H CA GV

GV ghi bng
GV gii thiu

NI DUNG - GHI BNG

H CA HS

1. Nhc lớ: S LC V QUNG

HS ghi bi
- lp 7 chỳng ta ó tỡm hiu s lc v HS theo dừi v
quóng trong õm nhc. Quóng l khong cỏch nh li kin
v cao gia hai õm thanh, õm thp gi l thc
õm gc, õm cao gi l õm ngn.
-Tờn ca mi quóng c da trờn s bc v
s cung gia hai õm thanh.
GV vit lờn bng - Thc hin mt s bi tp v quóng
HS thc hin
GV ch nh
+ Hóy ly vớ d v cỏc quóng 2,3,45,6 ?
HS cha bi
+ Cho õm gc l nt Mi, hóy tỡm õm ngn tp
cú quóng 3, quóng 5, quóng 7.
+ GV cho thờm mt s bi tp na v yờu
cu cỏc em hon thnh

Giáo viên soạn: Lê Thị Hải Lý


Trờng THCS Hồng Thuỷ

-Giáo án âm nhạc lớp

9

GV ghi bng

2. Tp c nhc:

HS ghi bi

GING SON TRNG - TN S1 CY SO

GV gii thiu

Ging Son trng cú õm ch Son v cú hoỏ
biu l mt du thng.
GV yờu cu
Hóy ghi cụng thc ging Son trng.
GV hi
Hóy nờu s khỏc nhau gia ging Son
trng v ging ụ trng? ( cú cụng thc
ging nhau nhng khỏc nhau v õm ch ).
GV n
GV n gam G v C HS cm nhn s
khỏc nhau gia hai gam ny.
GV n
- Gv n gam G 2-3 ln, HS nghe v c
cựng n.
* Tp c nhc: TN s 1: Cõy sỏo
GV gii thiu
Bn nhc Cõy sỏo cú bn cõu, mi cõu cú
bn nhp. Cõu 1 v cõu 3 cú õm hỡnh tit tu
ging nhau, cõu 2 v cõu 4 cng vy.
TN tng cõu:
GV
n
v Dch ging -5, n giai iu cõu 1 khong 2hng dn
3 ln sau ú bt nhp HS t c GV
hng dn cho HS c ỳng trng múc
n chm dụi v múc kộp.
GV hng dn
Tp tng t vi cỏc cõu cũn li
- Ghộp cõu 1 v cõu 2, cõu3 v cõu 4, c
nhc c bi.
Gv m n
Trỡnh by hon chnh
GV m n cho c lp c nhc v ghộp
li. Na lp c nhc, na lp hỏt li sau ú
i li cỏch trỡnh by.
GV n
C lp cựng c nhc v ghộp li kt hp gừ
phỏch v gừ m hai õm sc.
GV kim tra
- Tng t, nhúm hoc cỏ nhõn trỡnh by.

HS theo dừi
HS ghi CT
HS tr li

HS nghe
HS nghe v c
gam
HS theo dừi

HS nghe

HS thc hin

HS ghộp li

HS c nhc v
hỏt li
HS thc hin

4. Cng c:
- GV m n cho c lp c li bi TN s 1
- GV h thng kin thc ton bi

Giáo viên soạn: Lê Thị Hải Lý


Trờng THCS Hồng Thuỷ

-Giáo án âm nhạc lớp

9

5.Dn dũ:
- V nh luyn thờm cỏc bi tp v quóng ,cu to ca ging son trng.
- c thuc giai iu v li ca bi TN s 1.
- Su tm nhng ca khỳc thiu nhi ph th tit sau hc.

IV.Rỳt kinh nghim:

Tit:3

ễn tp bi hỏt: Búng dỏng mt ngụi trng
ễn tp Tp c nhc: TN s 1
m nhc thng thc: Ca khỳc thiu nhi ph th
I. MC TIấU:

- HS hỏt ỳng giai diu v thuc li ca bi hỏt Búng dỏng mt ngụi trng.
- ễn tp bi tp c nhc Cõy sỏo HS c nhc ỳng v thun thc hn.
- HS cú thờm kin thc õm nhc ph thụng qua phn õm nhc thng thc:Ca khỳc
thiu nhi ph th
II. CHUN B CA GIO VIấN:

- Nhc c quen dựng: n Oúcgan.
- Tp trỡnh by mt s on trớch ca khỳc ph th cú th gii thiu cho HS.
III. TIN TRèNH DY HC:

1. n nh t chc:
2.Kim tra bi c:
Gi 1-2 HS hỏt bi Búng dỏng mt ngụi trng
3. Bi mi
H CA GV

GV ghi bng

NI DUNG - GHI BNG

1.ễn tp bi hỏt:

H CA HS

HS ghi bi

Búng dỏng mt ngụi trng
GV thc hin
GV nhc nh
GV m n
GV ch nh

GV m n v trỡnh by hon chnh bi hỏt
GV lu ý: Nhng ch o phỏch, nt ngõn
di, du lng.
GV m n v yờu cu HS tp hỏt vi tc
: va phi.
GV ch nh mt s HS trỡnh by tng on
trong bi hỏt.

HS nghe
HS ghi nh v
thc hin
HS thc hin
HS trỡnh by

Giáo viên soạn: Lê Thị Hải Lý


Trờng THCS Hồng Thuỷ

-Giáo án âm nhạc lớp

9

GV yờu cu

Tng t c HS lnh xng hỏt on a,
nhng em hỏt hỏt ho ging on b.
GV kim tra
GV gi nhúm HS trỡnh by bi hỏt trc
lp
GV ghi bng
2. ễn tp c nhc: TN s 1: Cõy sỏo
GV trỡnh by
GV n, c nhc v hỏt li bi TN s 1
GV iu khin
Chia lp thnh hai dóy TN v hỏt li ca
GV hng dn
HS c nhc, hỏt li kt hp gừ m theo
phỏch.
GV n v ch GV n giai iu 5 nt cui ca mi cõu,
nh
khụng theo th t trong bi. HS lng nghe,
cho bit ú l cõu s my, c nhc v hỏt
li c cõu.
GV hng dn
HS c nhc, hỏt li kt hp gừ m hai õm
sc.
GV kim tra
Kim tra mt vi HS xung phong c nhc.
GV ghi bng
3. m nhc thng thc:

HS thc hin
HS lờn kim tra
HS ghi bi
HS theo dừi
HS trỡnh by
HS c nhc,
hỏt v gừ m
HS nghe, nhn
bit ri c
nhc, hỏt li c
cõu.
HS thc hin
HS lờn kim tra
HS ghi bi

Ca khỳc thiu nhiờn ph th
GV iu khin
GV hi
GV kt lun
GV hi

GV hi
GV gii thiu
GV iu khin

HS tỡm hiu v ni dung ny qua cỏc bc :
- Th no l ca khỳc ph th?
L bi hỏt c hỡnh thnh t bi th .
- c im ca nhng ca khỳc thiu nhi ph
th l gỡ?
+ Giai iu v li ca th hin s gn kt ,
õm nhc to iu kin cho bi th bay bng
+ Li ca cú cht lng ngh thut tt, bi
bn thõn nú l bi th cú giỏ tr
+ Ngi ph th ụi khi phi thay i li
bi th cho phự hp cu trỳc bi hỏt .
- Nờu nhng cỏch ph th khỏc nhau
GV gii thiu v phõn tớch cho HS mt s
on trớch ca khỳc ph th .
Cho HS nghe mt s ca khỳc ph th

HS tr li
HS ghi nh
HS tr li
HS ghi vi nột

HS tr li
HS theo dừi
HS nghe

Giáo viên soạn: Lê Thị Hải Lý


Trờng THCS Hồng Thuỷ

-Giáo án âm nhạc lớp

9

GV iu khin

- Trỡnh by cỏc ca khỳc thiu nhi ph th HS hỏt thi
( hỏt thi theo t ).GV ỏnh giỏ ,ng viờn

GV thc hin

Kt thỳc tit hc: Nghe bng mt s ca khỳc HS nghe
trong s 7 bi trờn.

4.Cng c:
- GV m n cho HS hỏt bi Búng dỏng mt ngụi trng
- c bi TN s 1
5. Dn dũ:
- V nh ụn li bi hỏt v bi Tn hỏt v TN mt cỏch thun thc.
- Su tm nhng ca khỳc ph th ngoi nhng bi hỏt ó c gii thiu
- Chun b bi mi.
IV.Rỳt kinh nghim:

Hc hỏt:

Tit:4

N ci

I. MC TIấU:

- HS hỏt ỳng giai iu v li ca bi N ci, HS thc hin ỳng vic chuyn t
ging ụ trng qua ging ụ th
- HS bit trỡnh by bi hỏt vi nhiu hỡnh thc.
- Qua ni dung bi hỏt, giỏo dc cỏc em bit gi gỡn s hn nhiờn ca tui hc trũ,
bit mang nim vui v ting ci n vi mi ngi.
II. CHUN B CA GIO VIấN:

- Nhc c quen dựng: n oocgan
- n v hỏt thun thc bi N ci.
III. TIN TRèNH DY HC:

1. n nh t chc:
2.Kim tra bi c:
Gi 2 em hỏt bi Búng dỏng mt ngụi trng
3. Bi mi

Giáo viên soạn: Lê Thị Hải Lý


Trêng THCS Hång Thuû

 -Gi¸o ¸n ©m nh¹c líp

9

HĐ CỦA GV

NỘI DUNG - GHI BẢNG

HĐ CỦA HS

Gi¸o viªn so¹n: Lª ThÞ H¶i Lý


Trờng THCS Hồng Thuỷ

-Giáo án âm nhạc lớp

9

Gv ghi bng
GV thuyt trỡnh

GV iu khin
GV hi

GV n
GV hng dn
GV iu khin
GV hng dn

GV ch nh
GV hng dn

Tit 4: Hc hỏt: N ci
1. Gii thiu v bi hỏt v tỏc gi: Nm
1977, b phim hot hỡnh Chut chi ấnt ca ho s A. Xu- khp ó c trỡnh
chiu nc Nga v c cỏc bn nh rt
yờu thớch. N ci l bi hỏt chớnh trong b
phim ny, bi hỏt do V. Sain-xki vit nhc
v A. Pliaxcụp-xki vit li. Vi hỡnh tng
ting ci y v trong sỏng, hn nhiờn v
nhớ nhnh, bi hỏt khụng ch c tui thiộu
niờn m ngi ln cng yờu thớch. Bi N
ci c dch sang nhiu th ting, li Vit
do nhc s Phm Tuyờn phng dch.
2. Nghe bng hỏt móu hoc GV t trỡnh
by
3. Chia on, chia cõu: Bi hỏt gm hai li
v cú hai on. Hóy chia on theo tớnh chỏt
õm nhc ca tng on?
4. Luyn thanh: 1-2 phỳt
5. Tp tng cõu trong li 1: Dch ging =
-3
GV n cõu 1 khong 2-3 ln, yờu cu HS
nghe v hỏt nhm theo.
GV tip tc n cõu 1 v bt nhp cho HS
hỏt cựng vi n. Nhc HS ngõn trng
.
Tp tng t vi cõu 2
Khi tp xong hai cõu, GV cho hỏt ni lin
hai cõu.
GV ch nh 1-2 HS hỏt li hai cõu ny.
Tp cõu 3, cõu 4 theo cỏch tng t
Hc hỏt on 2: HS tp cỏch hỏt nhanh, th
hin tỡnh on kt, nim tin, s lc quan.
6. Hỏt y c bi

HS ghi bi
HS nghe

HS nghe
HS tr li

Luyn thanh
HS tp hỏt
HS hỏt
HS thc hin

HS trỡnh by
HS hỏt on 2

Giáo viên soạn: Lê Thị Hải Lý


Trờng THCS Hồng Thuỷ

-Giáo án âm nhạc lớp

9

GV iu khin

GV hng dn HS hỏt lnh xng v phõn HS trỡnh by
cụng nhim v cho cỏc em.
7. Trỡnh by bi hỏt:
GV m n
GV chn tit iu Polka pop, Tem = 126
GV yờu cu
Trỡnh by hai li ca bi, HS va hỏt va gừ HS trỡnh by
phỏch. Trong bi N ci, mi phỏch l mt
nt trng, HS gừ nhp nh nhng ho vi
giai iu ca li ca.
GV yờu cu, T trng iu khin t mỡnh trỡnh by bi HS trỡnh by
ỏnh giỏ
N ci, chn 2 trong 3 hỡnh thc sau: dn
ca, song ca, tp ca.
4.Cng c::
- Cho HS hỏt bi N ci kt hp gừ phỏch
5.Dn dũ:
- V nh hỏt thuc li bi hỏt,Th hin ỳng sc thỏI tỡnh cm ca bi hỏt.
- Tỡm hiu thờm v cỏc bi hỏt Nga.
- c bi mi.
IV.Rỳt kinh nghim:

Tit:5
ễn tp hỏt:

Tp c nhc: Ging

N ci

Mi th TN s 2

I. MC TIấU:

- HS trỡnh by bi hỏt N ci bng hỡnh thc sau: n ca, tp ca.
- HS nm c cụng thc ging Mi th, tp c nhc v hỏt li bi TN s 2.
II. CHUN B CA GIO VIấN:

- Nhc c quen dựng.
- n v hỏt thun thc bi N ci v bi TN s 2
III. TIN TRèNH DY HC:

1. n nh t chc:
2.Kim tra bi c:
Cú th an xen trong quỏ trỡnh ụn tp

Giáo viên soạn: Lê Thị Hải Lý


Trờng THCS Hồng Thuỷ

-Giáo án âm nhạc lớp

9

3. Bi mi
H CA GV

NI DUNG - GHI BNG

GV ghi ni dung
GV thc hin
GV yờu cu

I.ễn tp bi hỏt: N ci
- Nghe bi hỏt qua bng a nhc.
- GV yờu cu HS thuc li 1 v hỏt din
cm.
HS hỏt li 1 theo yờu cu trờn
GV mi 1 HS em hỏt c on a, t Cho tri
sỏng lờn-ta cựng ct ting ci.

GV m n
GV iu khin

GV iu khin

GV hng dn
GV kim tra
GV ghi ni dung
GV gii thiu
GV yờu cu
GV n

GV hi

GV hi

H CA HS

HS ghi bi
HS theo dừi
HS thc hin

HS nghe, nhn
bit v hỏt on
a
- GV phõn cụng mt HS n xng on a HS trỡnh by.
ca li 1, mt HS nam knh xng on a
ca li 2, c lp hỏt ho ging ip khỳc.
- Trỡnh by bi hỏt kt hp gừ m vi 2 õm Hỏt v gừ m
sc.
Kim tra bi hỏt: HS trỡnh by theo hỡnh HS lờn kim tra
thc n ca, song ca hoc tp ca.
II.Tp c nhc Ging mi th - TN s 2 HS ghi bi
Ngh s vi cõy n.
a. Ging mi th :
HS tr li
Ging Mi th cựng tờn vi ging mi trng
Ghi cụng thc ging Mi th
HS ghi bi
GV n gam Mi th 2-3 ln, HS nghe v HS nghe v c
c cựng n.
gam.
b.Tp c nhc: TN s 2- Ngh s vi cõy
n
Bi TN Ngh s vi cõy n gm my HS tr li
cõu?
Cú 4 cõu, mi cõu 3 nhp, riờng cõu 3 cú 4
nhp
Bi TN c vit nhp my?
HS tr li
Nhp 3/4.

Giáo viên soạn: Lê Thị Hải Lý


Trêng THCS Hång Thuû

 -Gi¸o ¸n ©m nh¹c líp

9

GV giải thích

Khi đọc nhạc chùm ba nốt móc đơn, gõ một
phách phải đọc đều ba nốt nhạc này.
GV đàn
Đọc gam Mi thứ thay cho luyện thanh
GV hướng dẫn
Đọc từng câu: GV đàn giai điệu từng câu,
HS lắng nghe và tự đọc theo đàn.
GV hướng dẫn
Ghép hai câu 1 và 2, câu 3 và câu 4.
Đọc nhạc cả bài: GV đàn giai điệu, HS đọc
nhạc cả bài.
GV đệm đàn và Ghép lời ca: Nửa lớp đọc nhạc, đồng thời
sửa chỗ sai
nửa còn lại ghép lời.
GV điều khiển
HS đọc nhạc rồi hát lời kết hợp gõ đệm .
GV nêu yêu cầu Nhận biết từng câu và đọc nhạc: GV đàn,
và đàn giai điệu HS nghe, cho biết đó là câu mấy? Đọc nhạc
và hát lời.
GV ra bài tập
Bài tập: Đặt lời ca mới theo chủ đề tự chọn
cho bài TĐN số 2.
GV bắt nhịp cho cả lớp đọc nhạc và hát lời
lại lần nữa.

HS ghi nhớ
HS thực hiện
HS đọc nhạc
HS trình bày

HS thực hiện
HS trình bày
HS nghe, nhận
biết, đọc nhạc
và hát lời.
HS ghi bài tập
và thực hiện

4.Củng cố:
- GVđệm đàn cho HS hát bài Nụ cười
- Đọc bài TĐN số 2
5. Dặn dò:
- Về nhà ôn lại bài hát để hát một cách thuần thục.
- Phải hát đúng và thuộc giai điệu và lời ca để lần sau kiểm tra
- Tìm hiểu về nhạc sĩ Trai-cốp-xki để tiết sau học.
IV.Rút kinh nghiệm:

Gi¸o viªn so¹n: Lª ThÞ H¶i Lý


Trêng THCS Hång Thuû

 -Gi¸o ¸n ©m nh¹c líp

9

Tiết:6

Ôn tập tập đọc nhạc: TĐN số 2
Nhạc lí: Sơ lược về hợp âm
Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trai-cốp-xki.
I. MỤC TIÊU:

- HS đọc nhạc, hát lời trôi chảy bài TĐN số 2- Nghệ sĩ với cây đàn
- HS có hiểu biết sơ lược về hợp âm, biết xây dựng hợp âm ba và hợp âm bảy.
- Tìm hiểu về nhạc sĩ Trai-cốp-xki, một tên tuổi lớn của nền âm nhạc Nga và thế
giới.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN:

- Nhạc cụ quen dùng.
- Đàn và hát thuần thục bài Nghệ sĩ với cây đàn
- Tranh chân dung nhạc sĩ Trai-cốp-xki.
- Đĩa nhạc lớp 9.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1.Ổn định tổ chức:
2.Kiểm tra bài cũ:
Gọi 1 HS đọc bài TĐN số 2
3. Bài mới
HĐ CỦA GV

NỘI DUNG - GHI BẢNG

GV ghi nội dung

I.Ôn TĐN: TĐN số 2
NGHỆ SĨ VỚI CÂY ĐÀN
Hãy giới thiệu và nêu một số đặc điểm riêng
của bài TĐN số 2- Nghệ sĩ với cây đàn?
Bài TĐN viết ở giọng Mi thứ, số chỉ nhịp
3/4.
Bài TĐN gồm 4 câu, Trong câu 1 có sử
dụng trường độ chùm ba nốt móc đơn.
Khi đọc chùm ba nốt móc đơn, gõ một
phách phải đọc đều 3 nốt nhạc.
Nghe lại gam Mi thứ và giai điệu của bài
TĐN.

GV yêu cầu

GV khẳng định
GV đàn

HĐ CỦA HS

HS ghi bài
HS trình bày

HS cần nhớ
HS nghe

Gi¸o viªn so¹n: Lª ThÞ H¶i Lý


Trờng THCS Hồng Thuỷ

-Giáo án âm nhạc lớp

9

GV hng dn C lp c nhc v hỏt li,GV gi vi cỏ
v ch nh
nhõn,hay nhúm c v sa sai cho cỏc em
nu cú.
GV n
C lp t ụn luyn theo nhúm hay dóy bn.
Cú th cỏ nhõn.
GV kim tra
Kim tra: HS ngi cựng bn tp trỡnh by
hon chnh bi TN, mt em gừ m vi 2
õm sc.
GV nghi ni
II.Nhc lớ: S luc v hp õm
dung
GV hi bi c
Quóng l gỡ? Ly mt vi vớ d v cỏc
quóng ba?
GV nờu khỏi Khỏi nim: Hp õm l s kt hp cỏc nt
nim
nhc c xp chng lờn nhau theo cỏc
quóng ba. Hp õm phi cú t 3 nt tr lờn.
GV gii thiu
Gii thiu 2 loi hp õm thng dựng: hp
õm ba v hp õm by.
GV thuyt trỡnh Hp õm ba cú 3 õm: Mi õm cỏch nhau 1
v nờu vớ d
quóng 3,hai õm ngoai to thnh quóng 5.
Hp õm by cú 4 õm: Mi õm cỏch nhau 1
quóng 3,hai õm ngoi to thnh quóng 7
GV n hp õm Nghe n hp õm 3 v hp õm 7.
GV ly vớ d v hp õm 3 v 7.
GV n hp õm Tỡm hiu v tỏc dng ca hp õm.
GV hi
Hóy nờu tỏc dng ca hp õm theo SGK
GV minh ho
GV m n, c nhc, hỏt li bi Ngh s
vi cõy n gii thiu v tỏc dng ca
hp õm.

HS nhn bit,
c nhc v hỏt
li.
HS c nhc,
hỏt li.
HS lờn kim tra

HS ghi bi
HS tr li
HS ghi bi

HS theo dừi

HS nghe.

HS tr li
HS theo dừi tay
trỏi GV chuyn
mt s hp õm
khi m n.
GV yờu cu HS Bi tp 1: Nhng hp õm ba sau õy cũn HS lm bi tp
thc hin
thiu õm 3 hoc 5. Hóy in nhng nt cũn vo v v lờn
thiu.
bng cha bi
tp
Bi tp 2: Nhng hp õm by sau õy cũn

Giáo viên soạn: Lê Thị Hải Lý


Trờng THCS Hồng Thuỷ

-Giáo án âm nhạc lớp

9

GV ghi ni dung

thiu õm 3 hoc 5. hóy in nhng nt cũn
thit.
III.m nhc thng thc:
HS ghi bi

Nhc s Trai-cp-xki
GV thuyt trỡnh

GV túm tt

Nc Nga nm phớa ụng chõu u, l HS theo dừi
mt lónh th rng ln tri di t u sang ,
t nc ca thi ca, nhc ho. Ngi dõn
Nga vụ cựng yờu quý v t ho v T quc
ca mỡnh. L t nc ca nhng nh vn,
nh th, ho s, nhc s v i. Nhc s Traicp-xki l mt trong s ú, ụng l ngi cú
nhiu úng gúp cho s phỏt trin nn õm
nhc Nga v th gii.
GV gii thiu chõn dung Trai-cp-xki v HS ghi vt nột
túm tt v s nghip õm nhc ca ụng:
+ Trai-cp-xki (1840-1893) l nhc s ln
ca nc Nga v th gii.Nhng tỏc phm
ca Trai-cp-xki l s kt hp tinh t, nhun
nhuyn gia dõn ca Nga v tỡnh hoa õm
nhc th gii. ễng khụng ch l nh son
nhc m cũn l nh s phm õm nhc,
ngi phờ bỡnh v ch huy õm nhc.
+ m nhc ca Trai-cp-xki c rt nhiu
ngi bit v yờu thớch.Trai-cp-xki l tỏc
gi ca nhng v kch (Ppera) nh ộp-ghờnhi ễ-nhờ-ghin, Con m Pch.
- Mt vi mc thi gian ỏng nh trong
cuc i Trai-cp-xki:
+ Nm 19 tui, tt nghip i hc Lut.
+ Nm 22 tui, hc nhc viờn Xanh Pờtộc-bua, b hn ngh lut dnh ton b
thi gian v sclc cho õm nhc.
+ Trong khong 30 nm hot ng õm nhc,
tỏc phm ca Trai-cp-xki c trỡnh din

Giáo viên soạn: Lê Thị Hải Lý


Trêng THCS Hång Thuû

 -Gi¸o ¸n ©m nh¹c líp

9

lần đầu, do chính tác giả chỉ huy, nhạc sĩ
qua đời vào ngày 25/01/1893.
GV thực hiện
GV giới thiệu tác phẩm âm nhạc của Traicốp-xki qua một vài thể loại:
GV viết tên bản + Nhạc đàn: Nghe bản Tháng Sáu (Chèo
nhạc
thuyền) trong tuyển tập Bốn mùa. Khúc
nhạc yên tĩnh êm ả, mang phong vị ấm áp
của một buổi chiều hè.
Ca khúc: GV đệm đàn và hát cho HS nghe
bài Cô gái miền đồng cỏ (một trong hàng
trăm ca khúc của nhạc sĩ Trai-cốp-xki). Bài
ca phảng phất nỗi buồn, sự lưu luyến của cô
gái miền thảo nguyên khi chia tay với người
yêu thương.
+ Vũ kịch: Nghe trích đoạn điệu múa những
con thiên nga. Âm nhạc vui, ngộ nghĩnh, có
tính chất nhảy múa.
Nghe trích đoạn vở vũ kịch Hồ Thiên Nga.
Tính chất âm nhạc sâu lắng, tha thiết.
GV hỏi
Em có cảm nhận gì khi nghe bài cô gái miền
đồng cỏ.

HS theo dõi và
cảm nhận

HS nghe
HS trả lời

4.Củng cố:
- Cho HS đọc bài TĐN số 2
- Thế nào là hợp âm, kể tên các loại hợp âm thường dùng
5. Dặn dò:
- Về nhà ôn lạị phần nhạc lí: khái niệm hợp âm,lấy ví dụ….
- Phải hát đúng và thuộc giai điệu và lời ca của bài TĐN để lần sau kiểm tra
- Ôn lại các kiến thức từ đầu năm để tiết sau ôn tập
IV.Rút kinh nghiệm:

Gi¸o viªn so¹n: Lª ThÞ H¶i Lý


Trờng THCS Hồng Thuỷ

-Giáo án âm nhạc lớp

9

Tit 7: ễn tp
I. MC TIấU:

- HS ụn tp nhng kin thc ó hc: Bi hỏt Búng dỏng mt ngụi trng, Nci,
bi TN s 1-Cõy sỏo,Bi TN s 2- Ngh s vi cõy n.
- HS thc hnh mt s bi tp v quóng v hp õm.
II. CHUN B CA GIO VIấN:

- Nhc c quen dựng
- Mt s bi tp v quóng v hp õm.
III. TIN TRèNH DY HC:

1. n nh t chc:
2. Bi c: Xen k trong tit ụn tp
3.Bi mi:
H CA GV

NI DUNG - GHI BNG

H CA HS

GV ghi ni dung

I.ễn tp 2 bi hỏt :
HS ghi bi
Búng dỏng mt ngụi trng.
N ci
Bi hỏt: Búng dỏng mt ngụi trng
GV ch nh v GV ch nh mt s HS trỡnh by tng on
m n
trong bi hỏt, yờu cu cỏc em thuc li, hỏt
din cm.
GV hng dn
GV sa nhng ch cha ỳng hoc hng HS thc hin
dn cỏc em hỏt hay hn.
Tng t c HS hỏt lnh xng on a,
nhng em khỏc hỏt ho ging on b.
Nhúm HS trỡnh by bi hỏt trc lp vi
hỡnh thc tp ca cú lnh xng.
Bi hỏt: N ci:
GV yờu cu:
GV yờu cu HS hỏt thuc li, hỏt din cm. HS thc hin
GV m n
GV ch nh mt s HS n lnh xng on
a ca li 1, mt HS nam lnh xng on a
ca li 2, c lp hỏt ho ging ip khỳc

Giáo viên soạn: Lê Thị Hải Lý


Trêng THCS Hång Thuû

 -Gi¸o ¸n ©m nh¹c líp

9

GV yêu cầu

- Trình bày theo hình thức đơn ca,hay tốp HS lên kiểm tra
ca.
GV viết bài tập 1. Cho âm gốc là nốt Rê, hãy tìm âm ngọn HS làm bài tập
lên bảng
để có quãng 3, quãng 5, quãng 7, quãng 9.
vào võ ghi bài
Cho âm ngọn là nốt Mí, hãy tìm âm gốc để
tạo thành quãng 4, quãng 6, quãng 8.
GV kiểm tra, 2. Hãy chỉ ra các quãng 3, quãng 4, quãng 5
đánh giá.
trong bài Cô gái miền đồng cỏ.
3. Hãy lấy ví dụ về hợp âm 3 và hợp âm 7.
GV ghi nội dung
II.Ôn tập 2 bài TĐN:
HS ghi nội
Số 1:Cây sáo
dung

Số 2: nghệ sĩ với cây đàn
GV hướng dẫn TĐN và hát lời 2 Cây sáo, Nghệ sĩ với cây HS đọc nhạc
và đệm đàn
đàn với tốc độ: vừa phải.
với tốc độ khác
nhau
GV điều khiển
Chia lớp theo 4 tổ, mỗi tổ đọc nhạc và hát HS trình bày
lời một câu nối tiếp.
GV kiểm tra
HS trình bày lời mới của bài TĐN số 2 HS lên kiểm tra
Nghệ sĩ với cây đàn (thực hiện từ tiết 5). GV
kiểm tra lấy điểm miệng hay điểm 15 phút.
- Kiểm tra đọc nhạc và hát lời của một vài
HS.
4.Củng cố:
- GV đệm đàn cho HS hát lại bài Bóng dáng một ngôi trường
- Đọc bài TĐN số 2
5. Dặn dò:
- Hát thuộc 2 bài hát và 2 bài TĐN.
- Tu sửa lại vở ghi và vở bài tập.
- Chuẩn bị tiết sau kiểm tra 1 giờ.
IV.Rút kinh nghiệm:

Gi¸o viªn so¹n: Lª ThÞ H¶i Lý


Trêng THCS Hång Thuû

 -Gi¸o ¸n ©m nh¹c líp

9

Tiết 8: Kiểm tra 1 tiết.
I .MỤC TIÊU:
- Kiểm tra lại những kiến thức mà HS đã được học.
- Đánh giá sự tiếp thu bài của các em để từ đó có hướng khắc phục.
II.GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ:
- Đàn oocgran
- Đề kiểm tra
- Sổ điểm
III. TIẾN HÀNH KIỂM TRA:

A. ĐỀ KIỂM TRA:
Đề 1: Trình bày bài hát " Bóng dáng một ngôi trường"
Đọc nhạc và hát lời bài TĐN số 1- cây sáo.
Đề 2: Trình bày bài hát " Nụ cười"
Đọc nhạc và hát lời bài TĐN số 2-Nghệ sĩ với cây đàn.
 Câu hỏi phụ:
- Em hiểu như thế nào là ca khúc thiếu nhi phổ thơ ?
- Lấy ví dụ về hợp âm 3 và hợp âm 7 ?
- Nêu khái niệm về quãng?Lấy ví dụ về quãng 3 và quãng 5 ?

B. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:-

Đối với bài hát ( 4 điểm )
hát đúng giai điệu và lời ca bài hát ( 2 điểm )
Thể hiện được sắc thái của bài hát ( 1 điểm )
mạnh dạn,tự nhiên ( 1 điểm )
Đối với bài TĐN ( 4 điểm )
Đọc đúng cao độ và trường độ của bài TĐN ( 2 điểm)
hát lời chính xác ( 2 điểm)
Với các câu hỏi phụ ( 2 điểm )
Ca khúc thiếu nhi phổ thơ là các ca khúc được hình thành từ những bài
thơ.Ví dụ: hạt gạo làng ta,cho con…..
- Hợp âm 3: Đ-M-S, hợp âm 7: R-F-L-Đ………..

Gi¸o viªn so¹n: Lª ThÞ H¶i Lý


Trờng THCS Hồng Thuỷ

-Giáo án âm nhạc lớp

9

- Quóng l khong cỏch v cao ca 2 õm thanh i lin bc hay cỏch
bc.Quóng 3: -M , quóng 5: R-L.

KT QU T C:
Lp

Tng s

Gii-%

Khỏ-%

TB-%

Y-%

9A
9B
9C
9D
9E
9G
K9
- NHN XẫT:
- HNG KHC PHC:

Hc hỏt:

Tit:9

Ni vũng tay ln

I. MC TIấU:

- HS hỏt ỳng giai iu v li bi hỏt "Ni vũng tay ln" th hin r tớnh hnh khỳc
ca bi hỏt.
- HS bit trỡnh by bi hỏt ho ging, lnh xng ni tip.

Giáo viên soạn: Lê Thị Hải Lý


Trờng THCS Hồng Thuỷ

-Giáo án âm nhạc lớp

9

- Qua Ni dung ca bi hỏt, giỏo dc HS tỡnh on kt, hng ti lý tng nhõn ỏi
cao c.
II. CHUN B CA GIO VIấN:

- Nhc c quen dựng
- Tranh nh chõn dung nhc s Trnh Cụng Sn
- n v hỏt thun thc bi Ni vũng tay ln.
III. TIN TRèNH DY HC:

1. n nh t chc:
2.Kim tra bi c:
GV gi 1-2 em hỏt bi N ci
3. Bi mi
H CA GV

GV ghi ni dung

GV thuyt trỡnh

GV iu khin

NI DUNG - GHI BNG

H CA HS

Hc hỏt: Ni vũng tay ln
HS ghi bi
1. Gii thiu v tỏc gi v tỏc phm.
GV gii thiu chõn dung ngh s Trnh Cụng
Sn.
Nhc s Trnh Cụng Sn sinh nm 1939 ti HS lng nghe
Hu v mt nm 2001 ti TP H Chớ Minh.
ễng c nhiu ngi bit n qua ca khỳc
vit v tỡnh yờu v thõn phn con ngi. Vi
hn 600 bi. ễng vit mt s bi hỏt cho
tui th v c cỏc em yờu thớch nh : Em
l bụng hng nh, Ting ve gi hố (hc
lp 7), Khn qung thp sỏng bỡnh minh,
Tui i mờnh mụng (hc lp 8-)
Trnh Cụng Sn vit bi Ni vũng tay ln
vo khong nm 1972, khi t nc cũn b
chia ct nhm ng viờn nhõn dõn ng
lũng chng M. m nhc v li ca l ting
gi thit tha mi ngi cựng nm tay, sỏt
cỏnh u tranh cho ngy t nc thng
nht.
2. Nghe bng mu hoc GV t trỡnh by
HS nghe hỏt

Giáo viên soạn: Lê Thị Hải Lý


Trờng THCS Hồng Thuỷ

-Giáo án âm nhạc lớp

9

GV hi

Gv thuyt trỡnh

GV n
GV hng dn

GV ch nh
GV iu khin
GV n

3. Cu trỳc ca bi hỏt:
Bi hỏt s dng ký hiu gỡ? Kt thỳc bi
õu?
Cú du hi vo kt thỳc mt vũng t
sinh
Bi hỏt c vit theo cu trỳc a-b-ỏ:
- on a: Rng nỳi dang tayVit Nam
- on b: C ni giúni trờn mụi.
- on ỏ: T Bc vụ Namt sinh.
4. Luyn thanh: 1-2 phỳt
5. Tp hỏt tng cõu:
- GV n giai iu mi cõu 2-3 ln, yờu cu
HS nghe v hỏt nhm theo.
GV bt nhp (2-1) n giai iu HS hỏt
ho theo.
1 dóy hỏt li.
Khi tp xong 2 cõu, GV cho hỏt ni lin hai
cõu.
Tp tng t vi cỏc cõu cũn li.
- Giai iu on ỏ ging on a, HS hỏt.

GV hng dn v 6.Hỏt y c bi
m n
GV bt nhp cho lp hỏt ton bi 1 ln. GV
sa sai cho cỏc em nu cú.
Gv m n
7. Trỡnh by bi hỏt.
Hỏt ton b bi v nhc li cõu bin xanh
sụng gm ni liốn mt vũng t sinh thờm 2
ln na.
8. Cng c bi
GV hng dn
Bi hỏt ni vũng tay ln cn c hỏt vi s
nhit tỡnh chỏy bng v tha thit, vỡ th GV
yờu cu cỏ lp ng th hin bi hỏt.
GV iu khin
S dng cỏch hỏt i ỏp, ho ging v lnh
xng:

HS tr li

HS luyn thanh
HS tp hỏt

HS trỡnh by
HS ni 2 cõu
HS hc hỏt
HS hỏt ton bi

Hs trỡnh by
hon chnh c
bi.

HS trỡnh by

Giáo viên soạn: Lê Thị Hải Lý


Trờng THCS Hồng Thuỷ

-Giáo án âm nhạc lớp

9

GV yờu cu

Tng t ng ti ch trỡnh by bi theo cỏch
hỏt trờn.
GV m a
Cho lp hỏt theo giai iu a 1-2 ln
GV kim tra
Gi nhúm lờn bng biu din, cỏ nhõn hay
nhúm.
GV t chc trũ Ai nhanh nht
chi
GV n giai iu mt vi cõu trong bi .
HS oỏn xem ú l cõu no v hỏt cõu ú
lờn.
Chia lp lm 2 dóy xem dóy no tr li
c nhiu cõu nht thỡ dóy ú thng v
pht i thua.

HS thc hin
HS nghe
HS lờn lim tra
HS tham gia

4.Cng c:
- GVm n cho HS hỏt bi Ni vũng tay ln
5. Dn dũ:
- V nh ụn li bi hỏt hỏt mt cỏch thun thc.
- Phi hỏt ỳng v thuc giai iu v li ca ln sau kim tra
- Xem trc bi TN s 3.
IV.Rỳt kinh nghim:

Nhc lớ :
TN:

Tit:10

Gii thiu v dch ging

Ging pha trng - TN s 3

I. MC TIấU:

- HS nm c s lc v dch ging trong õm nhc, lm mt s bi tp thc hnh
dch ging mc n gin.
- HS nm c cụng thc ging Pha trng, tp c nhc v hỏt li ca bi TN s
3 - Lỏ xanh.
II. CHUN B CA GIO VIấN:

- Nhc c quen dựng.

Giáo viên soạn: Lê Thị Hải Lý


Trêng THCS Hång Thuû

 -Gi¸o ¸n ©m nh¹c líp

9

- Đàn, đọc nhạc và hát thuần thục bài Lá xanh.
- Tập bài Lá xanh để giới thiệu trọn vẹn bài hát cho HS nghe.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức:
2.Kiểm tra bài cũ:
Gọi 1-2 em trình bày bài hát Nối vòng tay lớn
3. Bài mới
HĐ CỦA GV

NỘI DUNG - GHI BẢNG

GV ghi nội dung 1.Nhạc lí: Giới thiệu về dịch giọng
GV lấy ví dụ và Dịch giọng là sự chuyển dịch cao độ các nốt
nêu khái niệm
nhạc trong bài hát, bản nhạc cho phù hợp
với giọng của người trình bày.
GV giải thích
Dịch giọng có thể thực hiện khi hát hoặc
thực hiện trên bản nhạc. Ví dụ:
GV hát minh hoạ Hát bài " Nụ cười " với 2 giọng khác nhau
GV yêu cầu
HS nhận xét: Cao độ cuả bài hát có thay đổi
không
GV viết lên bảng Thực hiện dịch giọng trên bản nhạc, GV
chuyển một vài ô nhịp bài "Nụ cười"
GV yêu cầu
HS nhận xét: Tên nốt nhạc có thay đổi hay
giữ nguyên
GV căn dặn
Lưu ý: Khi dịch giọng, chỉ thay đổi cao độ
các nốt nhạc, còn gii điệu lời ca, tính chất
âm nhạc, không thể thay đổi.
GV yêu cầu
Bài tập 1: Mỗi tổ dịch giọng từ nhịp 1 - 3
của bài TĐN số 2.
Bài tập 2: HS đọc nhạc bài Nghệ sĩ với cây
đàn ở giọng Đô thứ, sau đó chuyển sang
giọng Rê thứ. GV dịch giọng trên đàn phím
điện tử.
GV ghi nội dung 2.Tập đọc nhạc: Giọng pha trưởng - TĐN
số 3 Lá xanh.
a. Giọng pha trưởng

HĐ CỦA HS

HS ghi bài
HS ghi khái
niệm
HS theo dõi
HS nghe
HS nhận xét
HS theo dõi
HS nhận xét
HS ghi nhớ

HS làm bài tập

HS ghi bài

Gi¸o viªn so¹n: Lª ThÞ H¶i Lý


Trờng THCS Hồng Thuỷ

-Giáo án âm nhạc lớp

9

GV hi

GV yờu cu
GV hi
GV n
GV ghi bng
GV thuyt trỡnh

GV hi
GV n

GV hng dn
GV yờu cu

Da vo õu nhn bit mt bn nhc vit
ging Pha trng?
Bn nhc cú hoỏ biu 1 du giỏng v kt nt
Pha.
Hóy vit cụng thc ca ging Pha trng.
Hóy so sỏnh ging Pha trng v ging ụ
trng.
c gam Pha trng: GV n gam Pha
trng 2-3 ln, HS nghe v c cựng n.
b.Tp c nhc: TN s 3 Lỏ xanh .
Nhc s Hong Vit l tỏc gi bi hỏt Lỏ
xanh, ụng cng l tỏc gi ca nhiu ca khỳc
rt hay nh: Nhc rng, Lờn ngn, Tỡnh
ca
Bi TN s 3 l on trớch cu bi hỏt Lỏ
xanh.
Bi TN s 3 Lỏ xanh gm my cõu?
Bi cú 4 cõu, mi cõu cú 4 nhp
c tng cõu: Dch ging = -1 (thc cht
ging Mi trng).
+ GV n giai iu, HS nghe.
+ GV n giai iu HS gừ tit tu tng cõu
+ GV n giai iu, HS c nhc v gừ tit
tu tng cõu.
c ghộp cõu 1 v cõu 2, cõu 3 v cõu 4

HS tr li

HS vit C T
HS tr li
HS c gam
Pha trng
HS ghi bi

HS tr li
HS tp
tng cõu

c

HS thc hin

HS ghộp cõu 1
v 2
GV n
c nhc c bi: GV n giai iu, HS c HS c c bi
nhc c bi
GV
n
v Ghộp li ca: Na lp c nhc, ng thi HS ghộp li
hng dn
na cũn li ghộp li. GV m n v bt
nhp, GV phỏt hin ch sai v hng dn
HS sa cha.
GV thao tỏc v c nhc v hỏt li: GV chn tit iu Cha HS c nhc v
m n
cha cha, tc khong 132.
hỏt li.

Giáo viên soạn: Lê Thị Hải Lý


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×